SRT
topnavshadow
  • วันที่โพส 03/08/2013 15:37:19
  • อ่านแล้ว 202,501 ครั้ง

ตั๋วโดยสาร

  
1. การจำหน่ายตั๋ว
 
ท่านผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ หรือตัวแทนที่เปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า
ทุกแห่ง หรือจองทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 1690 ได้ทุกวันตลอด 24 ชม. ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน
( โดยผู้ที่โทรสำรองที่แล้วต้องไปรับตั๋วไม่เกินเวลา 22.00 น.ของวันรุ่งขึ้น หากไม่ไปรับตั๋วตามเวลาที่กำหนดจะยกเลิก
การสำรองที่นั้นๆ โดยอัตโนมัติ การโทรสำรองที่ได้ครั้งละไม่เกิน 10 ที่ ) และสามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ถึง 60 วัน
โดยจองตั๋วได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ
 
สถานีที่สามารถไปรับตั๋วโทรสำรองที่ คือ
 
1. กรุงเทพ , สามเสน , ชุมทางบางซื่อ 1 , 2 , บางเขน , หลักสี่ , ดอนเมือง และรังสิต
 
2. มักกะสัน , แม่น้ำ , คลองตัน , หัวหมาก , บ้านทับช้าง , ลาดกระบัง และหัวตะเข้
 
3. ธนบุรี , บางบำหรุ , ชุมทางตลิ่งชัน , ศาลาธรรมสพน์ และศาลายา
 
4. วงเวียนใหญ่ และตลาดพลู
 
เมื่อท่านผู้โดยสารซื้อตั๋วแล้วควรตรวจสอบ ขบวนรถ วันที่/เดือน/ปี สถนีต้นทาง ปลายทาง และจำนวน
เงินที่ทอนว่าถูกต้องหรือไม่ หากผิดพลาดติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที เมื่อท่านผู้โดยสารพ้นจากที่จำหน่ายตั๋วแล้วภายหลัง
จะกลับมาร้องหรือทวงถามว่ามีข้อผิดพลาดหรือทอนเงินไม่ถูกต้อง พนักงานจำหน่ายตั๋วจะไม่รับผิดชอบใด ๆ เลย
 
การลดค่าโดยสารครึ่งราคา
 
บุคคลที่การรถไฟฯ ลดค่าโดยสารให้ในราคาร้อยละ 50 (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ได้แก่
 
1. เด็กที่สูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 150 ซม.
 
2. พระภิกษุ สามเณรในศาสนาพุทธ หรือนักบุญในศาสนาอิสลามและคริสต์
 
( ตามระเบียบที่การรถไฟฯ กำหนดคุณสมบัติไว้ )
 
3. ทหารในเครื่องแบบและผู้ที่ได้รับเหรียญ สช. , รชด. , ชัยสมรภูมิ , วน. , สจ. , กห. , ชทก. เป็นต้น
 
4. กพส. , กสข. , ทบส. , มพย.
 
5. ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
6. อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยลดค่าโดยสารเฉพาะชั้น 3 นั่งธรรมดา ให้ร้อยละ
20 ระหว่างวันที่ 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
ตั๋วเดินทางหมู่คณะ
 
สามารถติดต่อซื้อตั๋วล่วงหน้าได้เกินกว่า 60 วัน แต่จะสำรองที่นั่งได้ไม่เกิน 40% ของที่นั่ง แต่ละชนิดที่
มีอยู่ในขบวนรถนั้น ๆ และไม่มีส่วนลดค่าโดยสารแต่อย่างใด
 
สำหรับนักเรียนและนักศึกษาต้องมีหนังสือรับรองของหัวหน้าสถานศึกษาซึ่งระบุสถานีต้นทาง/ปลายทาง
วันเดินทางไป-กลับ รวมทั้งต้องมีอาจารย์ควบคุมไปด้วยหนึ่งคนต่อนักเรียน หรือนักศึกษา 10 คน ซึ่งอาจารย์ที่ควบคุม
ไปนี้การรถไฟฯ จะคิดค่าโดยสารเท่ากับนักเรียน หรือนักศึกษา 1 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-
 
เที่ยวเดียว ลดค่าโดยสาร 25% ของราคาค่าโดยสาร สำหรับค่าธรรมเนียมคิดเต็มราคา
 
ไป-กลับ ลดให้เฉพาะค่าโดยสารชั้น 3 โดยการรถไฟฯ คิดค่าโดยสารเพียงเที่ยวเดียว
 
 
ค่าธรรมเนียมซื้อตั๋วบนขบวนรถ
 
เมื่อตรวจพบผู้โดยสารไปกับขบวนรถโดยไม่มีตั๋วโดยสารหรือเอกสารคุ้มครองการโดยสารพนักงาน
บนขบวนรถจะเรียกเก็บค่าโดยสารในอัตราที่การรถไฟฯ กำหนดตามระยะทางที่เดินทาง และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ซื้อตั๋วบนขบวนรถเพิ่มอีก ดังนี้
 
1. ขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน และรถเร็ว
คนละ
250
บาท
 
2. ขบวนรถอื่น ๆ นอกเหนือขบวนรถ ข้อ 1.
คนละ
100
บาท
   
 
ข้อยกเว้น กรณีเรียกเก็บค่าโดยสารเพียงอย่างเดียวไม่ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมซื้อตั๋วบนขบวนรถ
 
1. ผู้โดยสารที่อยู่ในเกณฑ์ เด็ก
     
 
2. นักเรียนในเครื่องแบบไม่เกินชั้นมัธยมศึกษา
 
3. ผู้โดยสารที่ขึ้นโดยสารจากที่หยุดรถ / ป้ายหยุดรถที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนฯ เปิดจำหน่ายตั๋ว
 
4. สถานีซึ่งมีการแจ้งเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการจำหน่ายตั๋ว
 
 
 
2. การเปลี่ยนแปลงและการเลื่อนชั้นการเดินทาง
 
การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ตั๋วทุกชนิดทุกประเภท (ยกเว้นตั๋วเดือน ซึ่งไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการ
เดินทาง และไม่คืนเงินค่าโดยสาร) ที่ผู้โดยสารซื้อไว้ จะเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ดังนี้.-
 
1. เฉพาะการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางสามารถเลื่อนออกไปได้ไม่เกิน 60 วันนับถัดจากวันที่ระบุไว้ในตั๋ว
และไม่เกินระยะเวลาที่เปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า
 
2. ตั๋วไปกลับ เปลี่ยนแปลงการเดินทางเที่ยวไปได้ 1 ครั้ง และเที่ยวกลับ 1 ครั้ง
 
3. การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ให้ถือเอาวัน เวลาขบวนรถออกและสถานีต้นทางที่ระบุในตั๋วเป็นเกณฑ์
และต้องนำตั๋วมาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนขบวนรถออกไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง   หากเลยเวลาดังกล่าวข้างต้น
ไม่รับเปลี่ยนแปลง ไม่คืนค่าตั๋วโดยสาร และไม่รับคำร้อง
 
การร่นการเดินทางให้ร่นเข้ามาได้โดยไม่จำกัดวัน
 
การขอเลื่อนชั้นโดยสารสูงกว่าตั๋วฉบับเดิม สามารถเลื่อนที่สถานีต้นทางหรือปลายทางใด ๆ ให้มีระยะทาง
ไกลกว่าตั๋วฉบับเดิมได้ โดยชำระค่าโดยสารในส่วนที่แตกต่างกันระหว่างชั้นโดยสารเดิมให้ครบ
   
 
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงการเดินทาง คิดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้.-
 
- ตั๋วทุกชั้น รถนั่งธรรมดา
คิดคนละ
20
บาท
 
- ตั๋วทุกชั้น รถปรับอากาศ หรือ คนนอน
คิดคนละ
50
บาท
   
 
ข้อยกเว้น ไม่เก็บค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ตั๋วรถนั่งธรรมดาทุกชั้น เฉพาะขบวนรถโดยสาร
ธรรมดา และรถรวม  เปลี่ยนแปลงเฉพาะขบวนรถซึ่งเดินทางในวันเดียวกันกับที่ระบุในตั๋ว
 
 
 
 
3. การคืนเงินค่าตั๋ว
 
ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วไว้แล้วไม่สามารถใช้ตั๋วโดยสารฉบับนั้นได้ เพราะเหดุใด ๆ ก็ตาม มีสิทธิขอคืนเงิน
ค่าตั๋วโดยสารและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ โดยนำตั๋วโดยสารไปแจ้งความจำนงต่อเจ้าหน้าที่ที่หมวดตั๋วล่วงหน้า หรือ
สถานีรถไฟทั่วประเทศ หรือตัวแทนที่เปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าทุกแห่ง เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ถ้าเป็น
ตั๋วที่ซื้อเงินสดจะคืนเงินทันที โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมคืนเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า
20 บาท ต่อตั๋ว 1 ฉบับ โดยคิดเป็นรายบุคคล
 
หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมคืนเงิน ให้ถือเอาวัน เวลาขบวนรถออก และสถานีต้นทางที่ระบุในตั๋ว
เป็นเกณฑ์ โดยคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละของราคาตั๋วเป็นรายบุคคล ดังนี้
 
ก.ตั๋วรายบุคคล , ตั๋วร่วม และตั๋วพิเศษตามใบแลกการขนส่งของหน่ายงานต่าง ๆ
 
- ขอคืนก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ในตั๋วโดยสาร 3 วันขึ้นไป
หัก
20% ของราคาตั๋วโดยสาร
 
  ( ไม่นับวันขบวนรถออกต้นทางตามตั๋ว )
   
 
- ขอคืนน้อยกว่า 3 วันจนถึงก่อนขบวนรถออกไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
หัก
50% ของราคาตั๋วโดยสาร
 
ข.ตั๋วหมู่คณะทุกชั้นทุกประเภท ยกเว้นตั๋วหมู่คณะไป-กลับนักเรียน ในข้อ ค.
 
- คืนก่อนวันเดินทาง 3 วันขึ้นไป  
  ( ไม่นับวันขบวนรถออกต้นทางตามตั๋ว )
หัก
60% ของราคาตั๋วโดยสาร
 
  หากพ้นกำหนดนี้ไม่คืนเงินค่าตั๋วให้และไม่รับคำร้อง
   
 
ค.ตั๋วหมู่คณะไป-กลับ ลดราคาประเภทนักเรียน (รวมทั้งนิสิต นักศึกษา)
 
  ที่คิดค่าโดยสารเพียงเที่ยวเดียว ถ้ามีการใช้เที่ยวใดเที่ยวหนึ่งแล้วเที่ยวที่ยังไม่ได้ใช้จะไม่คืนค่าโดยสารให้
( คืนเฉพาะค่าธรรมเนียม ถ้ามี )  หากเป็นตั๋วลกราคาเที่ยวเดียวให้คิดเช่นเดียวกับ ตั๋วหมู่คณะในข้อ ข.
 
ง.ตั๋วนำเที่ยว
 
  จำหน่ายแล้วไม่รับคืนค่าตั๋วโดยสาร
   
 
การคืนเงินเต็มราคา ได้ต้องอันเนื่องมาจากขบวนรถที่จะเดินทางตามตั๋วล่าช้ากว่ากำหนดเวลาที่ได้
ประกาศไว้ในตารางการเดินรถเกินกว่า 30 นาที หรือเหตุซึ่งไม่ใช่เป็นความบกพร่องของผู้โดยสารเอง หรือด้วยสาเหตุ
เพราะไม่มีที่นั่งตามชั้นในตั๋ว หรือเพราะผู้โดยสารหนาแน่นขึ้นใช้การโดยสารไม่ได้ หรืออันเกิดมาจากความบกพร่องของ
การรถไฟฯ โดยท่านผู้โดยสารยังไม่ได้ใช้การโดยสารใดๆ ท่านผู้โดยสารมีสิทธิขอคืนเงินค่าโดยสาร และค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ได้ทั้งหมด หรือขอเลื่อนขบวนรถที่จะเดินทางได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
   
 
การคืนเงินค่าธรรมเนียมปรับอากาศ
 
หากรถโดยสารที่ผู้โดยสารใช้การโดยสาร เครื่องปรับอากาศชำรุดระหว่างทาง หลักเกณฑ์คืนเงินดังนี้
 
- คืนเงินเฉพาะค่าธรรมเนียมปรับอากาศให้เต็มราคา พ.5/ดส.8/13/2552 13 ต.ค.52
   
 
การยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสาร
 
สามารถยื่นได้ที่สถานีหรือที่จำหน่ายตั๋วล่วงหน้าแห่งใดก็ได้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นคำร้อง
และต้องมาติดต่อรับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้สั่งจ่ายเงินเป็นต้นไป
 
ให้ใช้คำร้องตามแบบฟอร์มของการรถไฟฯ โดยกรอกรายละเอียดพร้อมแสดงเหตุผลการที่ไม่ได้ใช้ตั๋ว
อย่างชัดแจ้ง และหากมีหลักฐานอ้างอิงก็ให้แนบติดมาด้วย
 
ผู้ยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋ว นำเนาคำร้องฉบับที่ 3 มาติดต่อขอรับเงินหลังยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋ว
ประมาณ 11 วันทำการ พ.5/ดส.8/13/2552 13 ต.ค.52
 
เมื่อใบสั่งจ่ายคืนเงินค่าตั๋วส่งถึง หมวดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า , สถานีที่ผู้ร้องขอรับเงินคืนจะแจ้ง
ผู้ร้องทราบ พ.5/ดส.8/13/2552 13 ต.ค.52
 
 
 
 
 
1. ตั๋วคอมพิวเตอร์
ตั๋วคอมพิวเตอร์ สำรองที่นั่ง
ตั๋วคอมพิวเตอร์ สำรองที่นั่ง
ตั๋วคอมพิวเตอร์ ไม่สำรองที่นั่ง
 
 
 
 
 
2. ตั๋วบาง
ตั๋วบางทั่วไป
 
การจำหน่ายต้องสอดคาร์บอนด์ และกรอกข้อความ พร้อม
ทำเครื่องหมาย ตามประเภทของผู้โดยสาร
 
สามารถจำหน่ายได้ 01 - 09 คนรวมกัน ต่อ 1 ฉบับ แต่
เป็นผู้โดยสารคณะเดียวกัน โดยสารจาก-ถึงสถานีเดียวกัน ค่าโดยสาร
ต่อคนเท่ากันทุกคน
 
ตั๋วบางสำเร็จรูป
 
การรถไฟฯ ได้ปรับปรุงรูปแบบและการจำหน่ายตั๋วบาง
สำเร็จรูปให้กระทัดรัดมีขนาดเดียวกันทุกราคา และสามารถจำหน่าย
ได้ทุกสายทุกช่วงของเส้นทาง เพื่อความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน
 
จัดพิมพ์เป็นเล่ม ๆ ละ 100 ฉบับ ไม่มีสำเนา ขนาด 6 * 11
ซม. ขนาดเดียวกันทุกราคา มี 2 สี
 
สีขาวใช้จำหน่าย ขบวนรถเที่ยวขึ้น ( ขบวนรถเลขคี่ )
 
สีฟ้าใช้จำหน่าย ขบวนรถเที่ยวล่อง ( ขบวนรถเลขคู่ )
 
มีจำหน่าย 5 ราคา คือ 2 , 3 , 5 , 10 และ 50 บาท
   
ตั๋วบางทั่วไป
ตั๋วบางสำเร็จรูปราคา 2 บาท
ตั๋วบางสำเร็จรูปราคา 3 บาท
ตั๋วบางสำเร็จรูปราคา 5 บาท
ตั๋วบางสำเร็จรูปราคา 10 บาท
 
 
 
 
 
3. คูปองชานเมือง
 
ลักษณะตั๋ว
:
จัดพิมพ์เป็นเล่ม ๆ ละ 20 ฉบับ พื้นตั๋วสีชมพู
   
ขนาด 5 * 8.5 ซม. ใช้กระดาษค่อนข้างหนา
   
มีรอยประทับตรานูนการรถไฟฯ ทุกฉบับ
ค่าโดยสาร
:
คิดรวมทั้งเล่ม ราคาเล่มละ 60 บาท
การใช้งาน
:
ใช้กับขบวนรถชานเมืองได้ทุกขบวน ระหว่าง
   
สถานีกรุงเทพ - หัวหมาก -กรุงเทพ และใช้ได้
   
ทั้งเที่ยวไป และกลับ
   
อายุตั๋วใช้ได้ภายใน 1 เดือน นับแต่วันเริ่มใช้
   
จนถึงวันสุดท้ายที่มาบรรจบกับวันที่เริ่มใช้
 
 
 
 
 
 
 
4. ตั๋วชาน
ลักษณะตั๋ว
:
พื้นตั๋วสีขาว ใช้กระดาษค่อนข้างบาง
 
 
ขนาด 4.2 * 5.5 ( โดยประมาณ )
ค่าโดยสาร
:
ฉบับละ 2 บาท
การใช้งาน
:
ใช้ผ่านเข้าชานชาลาสถานีกรุงเทพ
 
 
 
 
 
5. ตั๋วสัมภาระ
 
ตั๋วสัมภาระ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1.
ตั๋วสัมภาระทั่วไป
2.
ตั๋วสัมภาระบนขบวนรถ มีอยู่ 2 ราคา คือ 5 และ 10 บาท
   
ตั่วสัมภาระทั่วไป
 
ตั๋วสัมภาระบนขบวนรถราคา 5 บาท
ตั๋วสัมภาระบนขบวนรถราคา 10 บาท
 
 
 
 
 
6. ตั๋วรักษาความสะอาด
ตั๋วรักษาความสะอาด มีอยู่ 5 ราคา
คือ 1 , 2 , 5 , 10 และ 20 บาท
 
ราคา 1 บาท
ราคา 2 บาท
 
ราคา 5 บาท
ราคา 10 บาท
ราคา 20 บาท
 
 
 
 
 
7. ตั๋วโดยสารรายเดือน
หลักเกณฑ์การคิดอัตราค่าโดยสาร
 
เที่ยวเดียว
คิดจากค่าโดยสารเที่ยวเดียวเต็มราคาตามชั้นที่นั่งจากสถานีถึงสถานี
วันละ 1 เที่ยว จำนวน 24 วัน แล้วคิดค่าโดยสารตามประเภทของบัตรโดยสารรายเดือน ดังนี้
- ประเภทประชาชนทั่วไป
75%
- ประเภทผู้มีสิทธิลดค่าโดยสารครึ่งราคาเป็นประจำ
50%
ไป-กลับ
คิดค่าโดยสาร เที่ยวเดียวเต็มราคาตามชั้นที่นั่งจากสถานีถึงสถานี วันละ 2
เที่ยว จำนวน 24 วัน แล้วคิดค่าโดยสารตามประเภทของบัตรโดยสารรายเดือน ดังนี้
- ประเภทประชาชนทั่วไป
75%
- ประเภทผู้มีสิทธิลดค่าโดยสารครึ่งราคาเป็นประจำ
50%
- ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่อายุไม่เกิน 25 ปี ที่ยังไม่มีอาชีพ/ครอบครัว
50%
 
 
 
 
 
8. บัตร VIP
 
ลักษณะบัตร
:
เป็นแผ่นพลาสติกบาง ๆ เช่นเดียวกับบัตรเครดิต และ
   
บัตร A.T.M. ขนาด 5.5 * 8.5 ซม.( โดยประมาณ )
ราคา
:
คิดบัตรละ 350 บาท ราคาเดียวทั้งผู้ใหญ่และเด็ก
การใช้
:
ใช้โดยสารเฉพาะชั้น 3 ทุกขบวน ทั้งเที่ยวไป - กลับ
   
ต้นทางกรุงเทพ/ธนบุรี - เชียงราก - ศาลายา - หัวตะเข้
 
:
อายุบัตรใช้ได้ 1 เดือน นับวันเริ่มใช้ถึงวันที่มาบรรจบกัน
   
ของเดือนถัดไป


 
 
ด้านหน้า
 
 
ด้านหน้า
ด้านหลัง
 
 
 
 
 
9. ตั๋วพิเศษ Rail Pass
 
ประเภทไม่รวมค่าธรรมเนียม
ปกด้านหน้า
ด้านใน
 
ประเภทรวมค่าธรรมเนียม
ปกด้านหน้า
ด้านใน
 
จัดให้มีเพื่อบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวปรเทศไทย
 
ราคาตั๋วพิเศษ Rail Pass 1 ฉบับ : 1 ท่าน
หน่วย : บาท
 
ไม่รวมค่าธรรมเนียม ( สีน้ำเงิน )
รวมค่าธรรมเนียม ( สีแดง )
ผู้ใหญ่
1,500
3,000
เด็ก
750
1,500
 
หลักเกณฑ์การใช้ ตั๋วพิเศษ Rail Pass
 
1. ติดต่อซื้อตั๋วพิเศษต้องมีหนังสือเดินทางแสดง และเจ้าของหนังสือเดินทางต้องถือตั๋วพิเศษเอง
ห้ามเปลี่ยนตัวคนถือ
 
2. ตั๋วพิเศษเด็กจะต้องมีอายุ ระหว่าง 04 - 12 ปี โดยไม่คิดส่วนสูง
 
3. สามารถใช้ตั๋วได้ภายในกำหนด 20 วัน นับแต่วันถัดจากวันตั้งต้นเดินทางเป็นวันที่หนึ่ง และสิ้นสุด
ไม่เกินเวลา 24.00 น.ของวันที่ยี่สิบ
 
4. สามารถใช้เดินทางได้ทุกขบวน ถ้าเดินทางขบวนรถพิเศษนำเที่ยวต้องชำระค่าบริการในส่วนที่
เอกชนร่วมจัดบริการ
 
5. สามารถใช้โดยสารสูงสุดไม่เกินรถนั่งนอนชั้น 2 ปรับอากาศ เตียงล่าง ถ้าเป็นตั๋วพิเศษประเภท
ไม่รวมค่าธรรมเนียม ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม
 
6. ใช้ได้ตลอดทางทุกสาย ทุกขบวนไม่จำกัดครั้ง และซ้ำเส้นทางได้ภายในอายุตั๋วพิเศษ
 
 
 
 
 
10. ตั๋วยูโรเทรน เอ็กซพลอเรอร์พาสส์หรือ ตั๋วยูซิสเวิลด์
ความเป็นมา
:
การรถไฟได้ตกลงกับบริษัท Eurotrain
International AG. จัดให้มีตั๋วยูโรเทรนเอ็กซพลอเรอพาสส์
( Eurotraion Exploror Pass ) หรือ ชื่อตั๋วรูปแบบใหม่
คือ ตั๋วยูซิส เวิลด์ ( Usit World Ticket ) สำหรับจำหน่ายให้
กับเยาวชน อาจารย์ และนักวิชาการชาวต่างประเทศใช้เดินทาง
โดยขบวนรถทุกประเภทได้ตลอดทางทุกสาย
ราคาและอายุการใช้ตั๋วยูโรพาสส์
:
ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ( หน่วย : เหรียญดอลล่าสหรัฐ )
 
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3
อายุการใช้งาน : วัน
27
33
40
12
15
18
7
14
21
 
การใช้งาน
1. ตั๋วยูโรพาสส์ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย
 
2. ตั๋วยูโรพาสส์จำหน่ายให้สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รวมทั้งอาจารย์ และนักวิชาการ
 
ชาวต่างประเทศเท่านั้น
 
3. ใช้เดินทางกับขบวนรถโดยสารได้ทุกขบวนรถไม่จำกัดครั้ง และระยะทาง
 
ถ้าเดินทางขบวนรถพิเศษนำเที่ยวต้องชำระค่าบริการในส่วนที่เอกชนร่วมจัดบริการ
 
 
 
 
 
11. ตั๋วหนา
          ตั๋วหนาเป็นตั๋วโดยสารที่ใช้ในอดีต ผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน Edmonson คือ ต้องมีความหนาระหว่าง 0.6 - 0.8 มม. กว้าง 30.5 มม. และ ยาว 57 มม. ผิวหน้าหลังตั๋วต้องซับซึมหมึกชัดเจน เรียบลื่น และมีความแข็งเพียงพอไม่หักงอขณะพิมพ์ ตั๋วหนาที่ใช้สมัยก่อนเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ
          แบบของตั๋วหนาต้นแบบได้มาจากประเทศในยุโรป เช่น ประเทศอังกฤษ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันโดยลักษณะเด่นของตั๋วทุกใบจะมีการพิมพ์คำว่า The State Railway of Thailand ติดต่อกันเต็มด้านหน้าของตั๋ว ปัจจุบันการรถไฟฯ ได้นำระบบการจำหน่ายตั๋วด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้งาน จึงได้ยกเลิกการใช้ตั๋วหนา