SRT
topnavshadow
  • วันที่โพส 03/08/2013 15:56:01
  • อ่านแล้ว 10,768 ครั้ง

คอนเทนเนอร์ (ICD)

 
สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 
   
ความเป็นมา
สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง หรือ Inland Container Depot (ICD) คือสถานที่ที่มีอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก
 
ต่าง ๆ พร้อมจะให้บริการแก่ผู้ส่งออก ผู้นำเข้าและบุคคลทั่วไปในการดำเนินพิธีการเกี่ยวกับสินค้าที่ยังคงอยู่ภายใต้อารักขาของ
ศุลกากรก่อนนำสินค้าเหล่านั่นส่งออก หรือส่งต่อไปยังประเทศอื่น ๆ หรือก็คือ สถานีที่ที่ทำกิจกรรมทุกอย่างสินค้าขาเข้า และ
สินค้าขาออก แทนท่าเรือบกนั่งเอง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2534    อนุมัติให้มีการเวนคืนที่ดินในเขตลาดกระบังจำนวน 645 ไร่
 
เพื่อก่อสร้างสถานีบรรจุและแยก สินค้ากล่องจำนวน 6 สถานี  การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2538 และให้  
สัมปทานเอกชนประกอบการเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2538
ขีดความสามารถ
สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ได้ถูกออกแบบไว้เพื่อรองรับปริมาณคอนเทนเนอร์ได้ปีละประมาณ 400,000 ถึง   
 
600,00 ทีอียู (นับเป็นหน่วยคอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต)   ปัจจุบันได้รับการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถให้รองรับตู้สินค้า
ได้ปีละประมาณ 1 ล้านทีอียู
 
สถานที่ตั้ง
สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ตั้งอยู่ เลขที่ 33/4
หมู่ 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0-2737-9967-9 , โทรสาร 0-2737-9272-9
E-mail : licd@railway.co.th
 
แผนภูมิหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ได้รับสัมปทาน

ผู้ประกอบการเอกชนที่ได้รับสัมปทาน
สถานี
ผู้ประกอบการ
โทรศัพท์ : E-mail
A
บริษัท สยามชอร์ไซด์ เซอร์วิส จำกัด 0-2737-9001 , 0-2737-9039-40
www.maersksealand.com
B
บริษัท อีสเทิร์น ซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด 0-2737-9720 , 0-2737-9001-4
www.esco.co.th
C
บริษัท เวอร์กรีน คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด 0-2737-9888 , 0-2737-8700
D
บริษัท ทิฟฟ่า ไอซีดี จำกัด 0-2737-9997 , 0-2737-9990-5
www.tiffa.com
E
บริษัท ไทยฮันจิน โลจิสติกส์ จำกัด 0-2737-9400 , 0-2737-9437
F
บริษัท เอ็น.วาย.เค.ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 0-2737-9900 , 0-2737-8959
 
หน่วยราชการที่ประจำอยู่ในสถานีบรรจุ และแยกสินค้ากล่อง
หน่วยราชการ
การให้บริการ
โทรศัพท์
ศุลกากร
ด้านการผ่านพิธีการใบขนสินค้าการชำระเงินและตรวจปล่อย สินค้าทั้งขาเข้าและขาออก  ตลอดจนสินค้าถ่ายลำ
และผ่านแดนแบบครบวงจรเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
0-2737-9278
ด่านตรวจพืช
ตรวจสอบพืชและผลิตผลพืช  ตรวจสอบวัสดุการเกษตร
ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรและ
นำผ่านราชอาณาจักรให้เป็น ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
0-2326-9785
ด่านตรวจสัตว์ป่า
ตรวจสอบสินค้านำเข้า และส่งออกที่เป็นสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า
และผลิตภัณฑ์จากซากของสัตว์ป่า
0-2326-9788
ด่านตรวจสัตว์น้ำ
ตรวจสอบสินค้าออก และนำเข้าเกี่ยวกับสัตว์น้ำ
0-2326-9790
ด่านตรวจกักกัน
สัตว์ระหว่างประเทศ
ตรวจสอบสินค้าส่งออก และนำเข้าเกี่ยวกับ
การกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ
0-2326-9789
ด่านอาหารและยา
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา   ได้แก่ ยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง
ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท วัตถุดิบกลาย  
0-2326-9786
ด่านป่าไม้
ตรวจสอบและออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่และการแจ้ง
นำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่เข้าเขตด่านป่าไม้  
รวมทั้งตรวจสอบการนำไม้หรือของป่า  ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร
 
0-2326-9788
 
การให้บริการเดินขบวนรถตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ระหว่าง ICD ลาดกระบัง กับท่าเรือแหลมฉบัง

กำหนดเวลาเดินรถขบวนตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ระหว่าง ไอซีดี ลาดกระบัง กับ ท่าเรือแหลมฉบัง
เที่ยวไป
 
เที่ยวกลับ
ขบวน
ไอซีดี
ออก
หข.
ออก
ฉบ.
ถึง
ทลฉ.
ถึง
 
ขบวน
ทลฉ.
ออก
ฉบ.
ออก
หข.
ถึง
ไอซีดี
ถึง
861
23.55
00.50
02.50
03.05
 
862
04.10
04.25
07.20
07.30
863
00.40
00.50
03.30
03.45
 
864
06.00
16.15
09.22
09.32
865
02.20
02.30
05.05
05.20
 
866
06.40
06.55
10.20
10.30
867
04.00
04.10
07.30
07.45
 
868
08.15
08.30
13.27
13.37
869
04.55
05.05
08.25
08.40
 
870
10.00
10.15
14.55
15.05
871
09.37
09.47
12.25
12.40
 
872
13.10
13.25
15.45
15.55
873
11.35
11.45
14.55
15.10
 
874
16.30
16.45
21.10
21.20
875
13.20
13.30
15.50
16.05
 
876
18.20
18.35
21.47
21.57
877
16.05
16.15
19.15
19.30
 
878
20.25
20.40
23.37
23.47
879
18.18
18.28
21.25
21.40
 
880
22.30
22.45
01.20
01.30
881
19.10
19.20
21.55
22.10
 
882
22.55
23.10
01.57
02.07
883
22.05
22.15
00.55
01.10
 
884
02.40
02.55
05.35
05.45
 
 
หมายเหตุ
1. หข.   =  สถานีหัวตะเข้ , ฉบ.   =  สถานีแหลมฉบัง , ทลฉ. =  ท่าเรือแหลมฉบัง
 
2. ขบวน 865/866, 869/870  ยังไม่มีการประกาศเดิน เป็นขบวนรถสำรอง
 
3. ขบวน 863/864, 871/872  และขบวน 875/876  ประกาศเดินเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์
 
4. 1 ขบวน  มีรถพ่วง 34 บทต.(โปกี้บรรทุกตู้สินค้า)  สามารถบรรทุกตู้สินค้า(Container)
 
ได้จำนวน 68 ทีอียู หรือ 68 ตู้สินค้า (Container)  ขนาด 20 ฟุต
 
5. ค่าระวาง  900  บาท ต่อ ทีอียู
 
6. เปิดดูข้อมูลขบวนรถตู้สินค้าระหว่างไอซีดี  ลาดกระบัง กับ ท่าเรือแหลมฉบัง
 
ได้ที่ www.railway.co.th/icd/