SRT
topnavshadow
  • วันที่โพส 03/08/2013 15:57:24
  • อ่านแล้ว 16,940 ครั้ง

อัตราค่าระวาง

 
อัตราค่าระวางสินค้า เหมาหลัง
หน่วย บาท : ตัน
ระยะทาง ( กม. )
ประเภท 3
ประเภท 4
50
45.70
39.70
100
91.30
79.40
150
137.00
119.10
200
182.60
158.80
300
260.30
226.40
500
406.90
354.50
700
544.70
475.50
1,000
751.40
657.00
1,300
958.10
838.50
1,600
1,164.80
1,020.00
 
 
 
อัตราค่าระวางตู้สินค้า คอนเทนเนอร์
หน่วย บาท : ตู้คอนเทนเนอร์ 1 เที่ยว
ระยะทาง ( กม. )
คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต
คอนเทนเนอร์ขนาดเกินกว่า 20 ฟุต
เปล่า
บรรทุก
เปล่า
บรรทุก
001 - 100
1,000
1,500
1,400
2,100
101 - 200
1,900
2,850
2,660
3,990
201 - 300
2,700
4,050
3,780
5,670
301 - 400
3,420
5,130
4,788
7,182
401 - 500
4,070
6,105
5,698
8,547
501 - 600
4,720
7,080
6,608
9,912
601 - 700
5,370
8,055
7,518
11,277
701 - 800
6,020
9,030
8,428
12,642
801 - 900
6,670
10,005
9,338
14,007
901 - 1,000
7,320
10,980
10,248
15,372
1,001 - 1,100
7,970
11,955
11,158
16,737
1,101 - 1,200
8,620
12,930
12,068
18,102
1,201 - 1,300
9,270
13,905
12,978
19,467
1,301 - 1,400
9,920
14,880
13,888
20,832
1,401 - 1,500
10,570
15,855
14,798
22,197
 
 
 
อัตราค่าระวางน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเตา และก๊าซแอลพีจี
หน่วย บาท : 1 กิโลลิตร
ระยะทาง ( กม. )
น้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำมันเตา
ก๊าซแอลพีจี
50
42.50
56.60
39.60
100
84.90
113.10
79.20
150
127.40
169.70
118.80
200
169.80
226.20
158.40
300
245.90
327.60
229.40
400
322.00
429.00
300.40
500
389.30
518.70
363.20
600
456.60
608.40
426.00
700
523.90
698.10
488.80
800
591.20
787.80
551.60
900
658.50
877.50
614.40
1,000
725.80
967.20
677.20