SRT
topnavshadow
 • วันที่โพส 31/07/2013 15:02:52
 • อ่านแล้ว 11,867 ครั้ง

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

29 กันยายน 2558 16:00 น.
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดทำแผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2555 – 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558 – 2565 และแผนฟื้นฟูกิจการการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 – 2567 เป็นสำคัญ ซึ่งจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) แล้ว สามารถนำมากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย ได้ดังนี้.-

 
วิสัยทัศน์ ( Vision )
 
 
พันธกิจ ( Missions )
 1. การรถไฟฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่องค์กร รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ         อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
 2. การรถไฟฯ ดำเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศและตอบสนองนโยบายในการให้บริการขนส่งราคาต่ำและมีประสิทธิภาพของภาครัฐ
 3. ตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
 
วัตถุประสงค์ ( Objectives )
 1. เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการของการรถไฟฯ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
 2. เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานของการรถไฟฯ ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจรอง รวมทั้ง มีการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรและบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางอันจะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของการรถไฟฯ ในระยะยาว
 4. เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ของการรถไฟฯ ในการผลักดันวิสัยทัศน์การรถไฟฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
ยุทธศาสตร์ (Strategies) :

สามารถแบ่งออกเป็น 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการสมัยใหม่
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงการให้บริการและเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้า
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงการให้บริการและเพิ่มจำนวนผู้โดยสาร
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับปรุงระบบการบริหารทรัพย์สิน (Non – core) เพื่อแก้ไข
  ภาระทางการเงินจากการดำเนินการในอดีต
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 การลดอุบัติเหตุในการเดินรถและยกระดับการรักษาความปลอดภัย
  ในขบวนรถและพื้นที่สถานี
 • ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพในการเพิ่มรายได้ในระยะยาว
  และส่งเสริมระบบในปัจจุบัน

ซึ่งภายหลังการดำเนินการตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ.2555 – 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 แล้ว จะสามารถทำให้การดำเนินงานในภาพรวม ได้ดังนี้

 1. รายได้จากการขนส่งผู้โดยสาร ไม่ต่ำกว่า 3,253 ล้านบาท และรายได้จาก      การขนส่งสินค้า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13 จากปี 2558
 2. รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7 จากปี 2558
 3. ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร ไม่ต่ำกว่า 35.75 ล้านคน และปริมาณการขนส่งสินค้า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13 จากปี 2558
 4. กิโลเมตรผู้โดยสาร ไม่ต่ำกว่า 6,184 ล้านคน – กม. และกิโลเมตรสินค้า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13 จากปี 2558
 5. คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถใช้แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเครื่องมือสำหรับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อนำมาวางแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนโครงการ/แผนงานให้บรรลุเป้าหมาย       ที่กำหนดไว้
 6. ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางรถไฟเพิ่มขึ้น
          อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ.พ.ศ.2555 – 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 มิได้เพียงส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของการรถไฟฯ แต่ยังสร้างเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย เช่น ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมจากปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุ ลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งลดมลพิษที่เกิดจากภาคการขนส่ง บรรเทาสภาพการจราจรแออัดในเขตเมือง เพิ่มโอกาสในการประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจในภูมิภาคสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน
 
ที่มาของข้อมูล : สำนักนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา การรถไฟฯ แผนงานประจำปีงบประมาณ 2559 รฟ.นผ./1000/ป./503/2558/ ลง 11 ก.ย.58