ข้อเสนอแนะ
ลำดับ 243
 ชื่อ นายสุเนตร อยู่เพ็ชร
 21 มกราคม 2558 9:52:49
    คำถาม 
ได้ส่งรูปถ่ายชุดปกติขาวให้เจ้าหน้าที่ บข. เป็นเวลาหลาย ๆ เดือนมาแล้ว เพื่อเปลี่ยนรูปในผังองค์กร ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนรูปในผังองค์กร โดยไม่ได้แจ้งมาก่อน จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเปลี่ยนรูปในผังองค์ให้เป็นรูปเดิม ไม่ใช่รูปในปัจจุบันนี้ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง สุเนตรฯ นผ. (824-4084)

โทรศัพท์ 081-243-5236 :: E-Mail sunateyp@gmail.com
ลำดับ 242
 ชื่อ นายเวียงชัย สังขสูตร
 25 พฤศจิกายน 2557 6:46:04
    คำถาม 
เงินกู้มีการหักทำไมไม่เป็นการหักงวดที่ 1 ครับ จาก เวียงชัย

โทรศัพท์ 089-6754640 :: E-Mail sungsanuk@gmail.com
ลำดับ 241
 ชื่อ นายกฤษณ์ มูลน้ำอ่าง
 21 พฤศจิกายน 2557 7:11:42
    คำถาม 
เดือน พ.ย.2557 หักเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 2,750.00 บาท เป็นค่าอะไรครับ

โทรศัพท์ 0897292364 :: E-Mail km43ts@hotmail.com
ลำดับ 240
 ชื่อ นายวสันต์ คะเณย์
 20 พฤศจิกายน 2557 19:54:16
    คำถาม 
บุตรเรียนจำนวน 1 คนไม่เรียน 0 คน

โทรศัพท์ 0817587546 :: E-Mail wason-kn@hotmail.com
ลำดับ 239
 ชื่อ นายพรณรงค์ บรรณราช
 20 พฤศจิกายน 2557 19:50:01
    คำถาม 
บุตรเรียน1คนไม่เรียน1คน

โทรศัพท์ 0895163608 :: E-Mail Srt_bunn@hotmail.co.th