พล.ต.พระอุดมโยธาธิกุล


2477 - 2479
17 ก.ย. 2486 - 2 พ.ย. 2486

พล.อ.จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์


1 ก.พ. 2479 - 10 มี.ค. 2485
11 พ.ย. 2492 - 30 มิ.ย. 2494

พ.ต.ควง อภัยวงศ์

มี.ค. 2485 - ก.ค. 2485

พล.ต.ต.ชลอ ศรีสรากร

2485 - 2486

นายจรูญ สืบแสง

2 พ.ย. 2486 - 15 ก.พ. 2488

นายปุ่น ศกุนตนาค

19 ธ.ค. 2488 - 11 พ.ย. 2492

พล.อ.จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

1 ก.ค. 2494 - 10 ก.ย. 2502

พล.อ.ไสว ไสวแสนยากร

11 ก.ย. 2502 - 31 ธ.ค. 2507

พ.อ.แสง จุละจาริตต์

1 ม.ค. 2508 - 24 ก.พ. 2514

นายอะนะ รมยานนท์

25 ก.พ. 2514 - 31 ธ.ค. 2516

พลโททวน สริกขกานนท์

1 ม.ค. 2517 - 1 พ.ค. 2519

นายสง่า นาวีเจริญ

8 มิ.ย. 2519 - 30 เม.ย. 2522

นายธวัช แสงประดับ

1 พ.ค. 2522 - 26 ก.ค. 2525

นายบันยง ศรลัมพ์

27 ก.ค. 2525 - 30 ก.ย. 2529

นายหิรัญ รดีศรี

1 ต.ค. 2529 - 10 ธ.ค. 2531

นายเชิด บุณยะรัตนเวช

11 ธ.ค. 2531 - 31 ก.ค. 2532

นายสมชาย จุละจาริตต์

1 ส.ค. 2532 - 28 ก.พ. 2535

นายสมหมาย ตามไท

1 มี.ค. 2535 - 29 ส.ค. 2537

นายเสมอ เชาว์ไว

30 ส.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2539

นายสราวุธ ธรรมศิริ

1 ต.ค. 2539 - 2545

ดร. จิตต์สันติ ธนะโสภณ

2545 – 2549

นายยุทธนา ทัพเจริญ

2549 - 2555

นายประภัสร์ จงสงวน

14 พ.ย. 2555 - 10 ก.ค. 57

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร

2558-2559