แสดงอัตราค่าธรรมเนียมขบวนรถ ค่าธรรมเนียมปรับอากาศ และ ค่าธรรมเนียมรถนั่งและนอน

ค่าธรรมเนียมขบวนรถ

ค่าธรรมเนียมปรับอากาศ

ค่าธรรมเนียมปรับอากาศ รุ่น CNR Model

ค่าธรรมเนียมรถนั่งและนอน

ค่าธรรมเนียมรถนั่งและนอน รุ่น CNR Model