สายเหนือ [Northern Line]

ก่อนเทศกาลปีใหม่ 2561

เที่ยวไป : วันศุกร์ที่ 1 และ 8 ธันวาคม พ.ศ.2560

ขบวน ต้นทาง - ปลายทาง เวลาออก กท. เวลาถึง ชม.
รถด่วนพิเศษ ที่ 5 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 19.50 09.30

เที่ยวกลับ : วันเสาร์ที่ 2 และ 9 ธันวาคม พ.ศ.2560

ขบวน ต้นทาง - ปลายทาง เวลาออก ชม. เวลาถึง กท.
รถด่วนพิเศษ ที่ 6 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 19.00 08.10

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

เที่ยวไป : วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560

ขบวน ต้นทาง - ปลายทาง เวลาออก กท. เวลาถึง ชม.
รถด่วนพิเศษ ที่ 5 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 19.50 09.30
เวลาออก กท. เวลาถึง ศล.
รถเร็ว ที่ 955 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 20.30 07.15

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2560

ขบวน ต้นทาง - ปลายทาง เวลาออก กท. เวลาถึง ศล.
รถเร็ว ที่ 955 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 22.30 07.15

เที่ยวกลับ : วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2560

ขบวน ต้นทาง - ปลายทาง เวลาออก ชม. เวลาถึง กท.
รถด่วนพิเศษ ที่ 6 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 19.00 08.10
เวลาออก ศล. เวลาถึง กท.
รถเร็ว 956 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 08.10 16.05

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560

ขบวน ต้นทาง - ปลายทาง เวลาออก ศล. เวลาถึง กท.
รถเร็ว 956 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 08.10 16.05

เริ่มเทศกาลปีใหม่ 2561

เที่ยวไป : วันจันทร์ที่ 01 มกราคม พ.ศ.2561

ขบวน ต้นทาง - ปลายทาง เวลาถึง กท. เวลาออก ชม.
รถด่วนพิเศษ ที่ 5 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 19.50 09.30

วันอังคารที่ 02 มกราคม พ.ศ.2561

ขบวน ต้นทาง - ปลายทาง เวลาถึง กท. เวลาออก ศล.
รถเร็ว ที่ 961 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 09.40 17.20

เที่ยวกลับ : วันอังคารที่ 02 มกราคม พ.ศ.2561

ขบวน ต้นทาง - ปลายทาง เวลาออก ชม. เวลาถึง กท.
รถด่วนพิเศษ ที่ 6 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 19.00 08.10
เวลาออก ศล. เวลาถึง กท.
รถเร็ว ที่ 962 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 19.30 04.45

สายตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี [Northern Line]

เที่ยวไป : วันศุกร์ที่ 29 และเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2560

ขบวน ต้นทาง - ปลายทาง เวลาออก กท. เวลาถึง อน.
977 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 22.00 09.10

วันอังคารที่ 02 และพุธที่ 03 มกราคม พ.ศ.2561

ขบวน ต้นทาง - ปลายทาง เวลาออก กท. เวลาถึง อน.
933 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 07.30 18.40

เที่ยวกลับ : วันเสาร์ที่ 30 และอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560

ขบวน ต้นทาง - ปลายทาง เวลาออก อน. เวลาถึง กท.
978 อุบลราชธานี- กรุงเทพ 10.05 21.30

วันอังคารที่ 02 และพุธที่ 03 มกราคม พ.ศ.2561

ขบวน ต้นทาง - ปลายทาง เวลาออก อน. เวลาถึง กท.
934 อุบลราชธานี- กรุงเทพ 19.45 07.15

สายตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี [Northern Line]

เที่ยวไป : วันศุกร์ที่ 29 และเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2560

ขบวน ต้นทาง - ปลายทาง เวลาออก กท. เวลาถึง รด.
967 กรุงเทพ - อุดรธานี 21.15 09.25

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2560

ขบวน ต้นทาง - ปลายทาง เวลาออก กท. เวลาถึง รด.
935 กรุงเทพ - อุดรธานี 06.30 17.40

วันอังคารที่ 02 และพุธที่ 03 มกราคม พ.ศ.2561

ขบวน ต้นทาง - ปลายทาง เวลาออก รด. เวลาถึง กท.
941 อุดรธานี - กรุงเทพ 06.30 17.40

เที่ยวกลับ : วันเสาร์ที่ 30 และอาทิตย์ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560

ขบวน ต้นทาง - ปลายทาง เวลาออก รด. เวลาถึง กท.
968 อุดรธานี- กรุงเทพ 10.40 22.00

วันอาทิตย์ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560

ขบวน ต้นทาง - ปลายทาง เวลาออก รด. เวลาถึง กท.
942 อุดรธานี- กรุงเทพ 20.40 08.15

วันอังคารที่ 02 และพุธที่ 03 มกราคม พ.ศ.2561

ขบวน ต้นทาง - ปลายทาง เวลาออก รด. เวลาถึง กท.
936 อุดรธานี- กรุงเทพ 20.40 08.30