โดย.. ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว  
1 มีนาคม 2556 - 16:20:20 : เปิดอ่าน 54812 ครั้ง  

การเปิดรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าเป็นนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีรายละเอียดดังนี้
          ๑.สถานที่ตั้ง
           โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ถนนวิภาวดี - รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ – ๒๒๐๔๖๔๑, ๐๒ – ๒๒๕๐๓๐๐ ต่อ ๘๒๑ – ๕๗๑๖, ๘๒๑ – ๕๗๓๙, ๘๒๑ – ๕๗๕๖, ๘๒๑ – ๕๗๕๗ ติดสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
          ๒.สาขาวิชาที่รับสมัคร
           สาขาช่างเครื่องกล คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓ ปี)
           สาขาวิชาเครื่องกล
           - สาขางานยานยนต์
           - สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
           - สาขางานเครื่องกลเรือ
           - สาขางานเครื่องกลเกษตร
           สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
           - สาขางานไฟฟ้ากำลัง
           - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
           สาขาช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓ ปี)
           สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
           - สาขางานไฟฟ้ากำลัง
           - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
           - สาขางานเมคคาทรอนิกส์
           สาขาวิชาช่างโยธา คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓ ปี)
           สาขาวิชาการก่อสร้าง
           - สาขางานก่อสร้าง
           - สาขางานโยธา
           - สาขางานสำรวจ
          
           สาขาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓ ปี)
           สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
           - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
           - สาขางานโทรคมนาคม
           - สาขางานไฟฟ้ากำลัง
           - สาขางานเมคคาทรอนิกส์
           สาขาการเดินรถ คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓ ปี)
           สาขาวิชาพาณิชยการ
           - สาขางานการบัญชี
           - สาขางานการขาย
           - สาขางานเลขานุการ
           - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
           - สาขางานธุรกิจค้าปลีก
           - สาขางานประชาสัมพันธ์
           - สาขางานภาษาต่างประเทศ
          ๓.คุณสมบัติผู้สมัคร
          ๑. มีความประพฤติเรียบร้อย
          ๒. เพศชาย โสด สัญชาติไทย
          ๓. อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัคร
          ๔. ส่วนสูงของร่างกายไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม น้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย ๑๐๐ ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด วัดรอบอกเมื่อหายใจออกไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม
          ๕. ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
          ๖. สอบผ่านวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (จบ รด.ปี ๓) หรือไม่มีภาระทางทหาร
          ๗. มีร่างกายแข็งแรงและมีบุคลิกภาพไม่ขัดต่อการศึกษาตรวจและรับรองโดยแพทย์ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
          ๘. ดวงตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่บอดสี หูไม่ตึงหรือเป็นใบ้ พูดชัดไม่ติดอ่าง น้ำเสียงชัดเจนไม่ผิดปกติ ตรวจและรับรองโดยแพทย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
          ๙. สภาพร่างกายปกติ ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีรอยสักหรือรอยแผลเป็นจนน่ารังเกียจ นิ้วไม่โก่งงอหรือด้วน ตรวจและรับรองโดยแพทย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
          ๑๐. ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่ติดสารเสพติดชนิดใดๆ ตรวจรับรองโดยแพทย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลของรัฐ
          ๑๑. ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
          ๑๒. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ตามข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุแต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
          ๑๓. ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี เลื่อมใสต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          ๑๔. ไม่เคยถูกไล่ออกหรือให้ออกจากสถานศึกษาใดๆ ด้วยกรณีความผิดศีลธรรมหรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
          ๑๕. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาซึ่งศาลพิพากษาให้จำคุก และไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างต้องคดีอาญาเว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ
          ๔ หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
           ๑ ใบสุทธิ ใบรับรอง ใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือประกาศนียบัตร ซึ่งระบุสาขาที่จบการศึกษา ตรงตามสาขาที่ต้องการสมัครสอบคัดเลือก พร้อมถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ
           ๒ ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนตามความเป็นจริง เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงอย่างชัดเจน
           ๓ รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
          (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันที่สมัคร)
           ๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ
           ๕ หลักฐานแสดงว่าจบ รด. ชั้นปีที่ ๓ หรือเอกสารรับรองว่าไม่มีภาระทางทหาร พร้อมถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ
           ๖ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมถ่ายสำเนาเอกสาร หน้า – หลัง ๑ ฉบับ
           ๗ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน ๓๐๐ บาทและจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
          ๕.กำหนดวันขายใบสมัครและรับสมัคร
           วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม - วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เว้นวันหยุดราชการ
          
          ประกาศ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
          (ลงนาม) นายพีรพันธุ์ แป้นตระการ
          (นายพีรพันธุ์ แป้นตระการ)
          ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล