โดย.. ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว  
21 พฤษภาคม 2552 - 14:36:27 : เปิดอ่าน 12447 ครั้ง  

รฟท. ต่อยอด “รถไฟฟรี” ลดครึ่งราคาให้ผู้สูงอายุนาน 4 เดือน
 


ผู้สูงอายุดีใจขึ้นรถไฟลด 50%
ผู้สูงอายุดีใจขึ้นรถไฟลด 50%

นางสาวมณฑกาญจน์   ศรีวิลาศ  หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า ตามที่การรถไฟฯได้สนับสนุนนโยบายของรัฐให้ประชาชนได้โดยสารรถไฟฟรีช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางรถไฟชั้น 3 โดยรัฐบาลจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุน รถเชิงสังคม 164 ขบวน และรถเชิงพาณิชย์ 8 ขบวน รวม 172 ขบวน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 นั้น ปรากฏว่ามีประชาชนมาใช้บริการในปริมาณเดือนละ ประมาณ 3.3 ล้านคน  และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะการช่วยเหลือด้านค่าโดยสาร ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546  การรถไฟฯจึงประกาศลดค่าโดยสารสำหรับผู้สูงอายุที่จะเดินทางโดยสารรถไฟในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2552  โดยการลดค่าโดยสารให้แก่ผู้สูงอายุดังกล่าวการรถไฟฯ ไม่ได้รับการชดเชยค่าโดยสารจากหน่วยงานใด ๆ 

อย่างไรก็ดี  การลดค่าโดยสารแก่ผู้สูงอายุนี้ มักจะประสบปัญหาการการติดต่อสื่อสารกันว่าลดเฉพาะค่าโดยสาร หรือลดค่าธรรมเนียมด้วย  จึงขอทำความเข้าใจว่า การรถไฟฯจะลดเฉพาะค่าโดยสารสำหรับการเดินทางทุกชั้นที่นั่ง แต่ไม่ลดค่าธรรมเนียมอื่น  อาทิ ค่าธรรมเนียมขบวนรถ,ค่าธรรมเนียมปรับอากาศ,ค่าธรรมเนียมรถนอน ให้ ซึ่งทำให้ผู้สูงอายุที่จะเดินทางสามารถเลือกใช้บริการตามความสมัครใจได้     นอกจากนั้นการรถไฟฯยังอำนวยความสะดวกในด้านอื่น ๆ อาทิ  การเพิ่มความดูแลกรณีไม่มีบุตรหลานเดินทาง การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการด้านห้องสุขาที่มีการปรับปรุงให้เป็นส้วมรถไฟได้มาตรฐานในด้านความสะอาดทั้งที่สถานีและบนขบวนรถ

สำหรับผู้สูงอายุที่จะเดินทางต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงอายุเกิน 60 ปีให้กับเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วและเจ้าหน้าที่บนขบวนรถเพื่อตรวจสอบด้วย หากไม่มีบัตรแสดงตนดังกล่าว เจ้าหน้าที่อาจให้ท่านต้องชำระค่าโดยสารเพิ่มเติมทำให้เสียสิทธิการลดราคาค่าโดยสารได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1690  ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.railway.co.th