โดย.. ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว  
2 เมษายน 2553 - 11:41:04 : เปิดอ่าน 12455 ครั้ง  

รถไฟฟรี! ต่ออีก 6 เดือน
 ฉบับที่ 019 วันที่ 1 เมษายน  2553

รัฐบาลช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนต่ออีก 6 เดือน

นั่งรถไฟฟรี ได้ถึง 30 มิ.ย. 2553

นางนวลอนงค์  วงษ์จันทร์  หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเรื่องมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยให้มีการขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการฯ ต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ซึ่ง ร.ฟ.ท. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การควบคุมกำกับดูแลของรัฐได้มุ่งสนองนโยบายข้างต้นโดยจัดบริการรถไฟฟรีกับขบวนรถเชิงสังคมที่เป็นรถท้องถิ่น รถธรรมดา จำนวน 164 ขบวน และขบวนรถเชิงพาณิชย์ อีก 8 ขบวน รวมทั้งสิ้น 172 ขบวน   ในเส้นทางทุกสาย

หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ฯ แจ้งเพิ่มเติมว่า เนื่องจากยังมีผู้โดยสารบางรายไม่ต้องจ่ายค่าตั๋วโดยสาร จึงเข้าใจว่าสามารถขึ้นโดยสารโดยไม่มีตั๋วโดยสารนั้น เป็นความเข้าใจที่ผิด โดยอาจเกิดข้อโต้เถียงถึงสิทธิเรื่องที่นั่ง   จึงขอให้ประชาชนที่จะโดยสารกับขบวนรถไฟฟรีดังกล่าวติดต่อขอรับตั๋วโดยสาร แจ้งสถานีที่ต้องการโดยสารก่อนขึ้นโดยสารขบวนรถทุกครั้งด้วย 

สำหรับขบวนรถไฟฟรีที่ให้บริการสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นายสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ รวมถึง โทรศัพท์สายด่วน 1690 หรือตรวจสอบผ่านเว็บไซต์การรถไฟฯ ที่  WWW.RAILWAY.CO.TH