การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

          การรถไฟแห่งประเทศไทยมีหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นบทบาทของคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการกำกับดูแลด้วยความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ตามขีดความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาว ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ ด้วยการเปิดเผยข้อมูล อย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องส่งเสริมและพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินกิจการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย นำไปสู่การพัฒนาการรถไฟแห่งประเทศไทย อย่างยั่งยืน

 

หลักการกำกับหลักสำคัญของการดูแลกิจการที่ดี

 

 

สาระสำคัญแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.2542

 

 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG) ปี 2564 (29 ก.ย.63)

 

 

 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร

ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (Governance Risk and Compliance Policy)

 

 

คู่มือ CG ปี 2564

 

 

สถานีกลางบางซื่อ