คณะผู้บริหาร รฟท.

คณะผู้บริหาร รฟท.
วันที่อัพเดต : 05/05/2565 08:55:43 PM


นายนิรุฒ มณีพันธ์

ผู้ว่าการ

02 226 4812
แฟกซ์ 02 224 0155

นายจเร รุ่งฐานีย

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน

02 225 4183

นายเอก สิทธิเวคิน

กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน

02 225 3812

นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์

กลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน

02 225 5396

นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล

กลุ่มบริหารรถไฟฟ้า

02 225 3802

นายพีระเดช หนูขวัญ

กลุ่มยุทธศาสตร์

02 225 3803

นายอวิรุทธ์ ทองเนตร

กลุ่มอำนวยการ

02 225 3805

นายสุชีพ สุขสว่าง

กลุ่มธุรกิจการเดินรถ

02 225 3811

น.ส.ชุติมา วงศ์ศิวะวิลาศ

ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร

02 225 5861

นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง

ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ

02 225 3813

สถานีกลางบางซื่อ