ประกาศปี 2562

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

                ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย เห็นควรประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต รวม 7 เรื่อง ดังนี้
                1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
                2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
                3. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
                4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
                5. มาตรการป้องกันการรับสินบน
                6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
                7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
                จึงขอเวียนแจ้งมาตราการดังกล่าว ให้บุคลากรทุกระดับภายในการรถไฟแห่งประเทศไทยรับทราบ และถือปฏิบัติต่อไป โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
 


1.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

              เพื่อให้การเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม เชื่อถือได้ มีข้อมูลที่ทันสมัย ตลอดจนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 รวมถึงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายว่าด้วยคอมพิวเตอร์ การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ .-

วัตถุประสงค์  
              เพื่อส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการ
              1. จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 9 ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.2540 ทางเว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและช่องทางอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้สนใจใช้บริการสามารถตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  
              2. กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการรวบรวมตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลต่อ สาธารณะ ดังนี้   ดาวน์โหลด
              
ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องจัดเตรียมข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดย เสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหารที่รับผิดชอบหน่วยงานก่อนส่งข้อมูลเพื่อดำเนินการเผยแพร่ ยกเว้นข้อมูลที่เป็นข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลภารกิจประจำของหน่วยงาน  
              3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะต้องคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมตรวจสอบข้อมูลพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมก่อนส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่
              4. ให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่พิจารณาทบทวน เนื้อหา รายละเอียด ความถูกต้องและรูปแบบของเว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างสม่ำาเสมอ อย่างน้อย 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม กรณีพบข้อผิดพลาดให้รีบดำเนินการแก้ไขพร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
              5. ให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสรุปข้อมูลการเข้าสืบค้นตรวจสอบข้อมูลข่าวสารสำหรับสาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ผู้บริหารทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม


2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

              เพื่อให้การดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นไปโดยคำนึงถึงความต้องการ ความคาดหวัง ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงกำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วม ดังนี้

วัตถุประสงค์  
              เพื่อส่งเสริมให้มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ สำคัญภายใต้พันธกิจด้านการให้บริการทางด้านการขนส่งและการพัฒนาการให้บริการทางด้านการขนส่งทั้ง ทางด้านเชิงพาณิชย์และทางด้านเชิงสังคม ที่มีผลต่อองค์กร ประชาชน และต่อประเทศชาติ เพื่อเป็นทางเลือก ในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

มาตรการ  
              1. กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการตามพันธกิจหลักของการรถไฟแห่งประเทศไทยทาง เว็บไซต์ และหรือรายงานประจ าปี เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ  
              2. กำหนดให้ จัดท าช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความคาดหวังของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการพัฒนาหน่วยงานและการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น กล่องรับความคิดเห็น โทรศัพท์ (Call Center) จดหมาย เว็บไซต์ จดหมาย/แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการแจ้งข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นด้วยตนเอง และจัดทำระบบจัดการ ข้อร้องเรียนเพื่อคัดกรอง บริหารจัดการและติดตามประเมินผลการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่ ได้รับ  
              3. กำหนดให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในภาพรวมและรายข้อในมิติต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานผลต่อผู้บริหารที่ รับผิดชอบและที่ประชุมคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 


3.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

              เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

วัตถุประสงค์     เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มาตรการ
              1. กำหนดให้ฝ่ายการพัสดุ กำหนดและจัดทำแนวทางการดำเนินการในการซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
              2. กำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องอุทธรณ์ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตอบสนองข้ออุทธรณ์ ข้อร้องเรียน  
              3. กำหนดให้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่ ถูกต้อง โปร่งใส แก่บุคลากร ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เกิดความตระหนักและเห็น ความสำคัญของความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
              4. กำหนดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำและรายงานให้คณะกรรมการรถไฟทราบทุกปี 


4.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

              เพื่อให้การดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนเป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาลและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงกำหนดมาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ไว้ดังนี้

วัตถุประสงค์  เพื่อป้องกันและปราบปรามไม่ให้เกิดการกระทำการทุจริต

มาตรการ  
              1. กำหนดให้สำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ และศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตการรถไฟ แห่งประเทศไทย (ศปท.รฟท.) จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต และช่วยสอดส่องป้องกันการทุจริต  
              2. กำหนดให้มีการจัดทำหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน กระบวนการ ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอกรับทราบ  
              3. กำหนดให้จัดทำทะเบียนและสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต รวมทั้งจัดท ารายงานสรุป ข้อมูล สถิติเพื่อเสนอต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ  
              4. กำหนดให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานการก ากับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลลภายนอกรับทราบ 


5.มาตรการป้องกันการรับสินบน

              เพื่อให้การดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจาก การทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงกำหนดมาตรการป้องกันการรับ สินบน ดังนี้

วัตถุประสงค์  
              1. เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการป้องกัน การให้และรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด  
              2. เพื่อกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่กำหนด

มาตรการ  
              1. กำหนดให้ผู้บริหารประกาศเจตจำนงในการบริหารองค์กรอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอกรับทราบ  
              2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในระดับต่างๆ ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ ดี การควบคุม การติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันการให้และรับสินบนหรือ ประโยชน์อื่นใด รวมถึงป้องกันการมีส่วนร่วมในการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  
              3. กำหนดให้ผู้บริหารประกาศการไม่รับของขวัญในทุกเทศกาล ( No gift policy ) 


6.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

              เพื่อให้การดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงกำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้

วัตถุประสงค์  
              เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม สำหรับบุคลากรของการรถไฟแห่งประเทศไทย

มาตรการ  
              1. กำหนดให้ผู้บริหารประกาศเจตจำนงในการบริหารองค์กรอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลภายนอกทราบ  
              2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในระดับต่างๆ ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การควบคุม กำกับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ ผู้ใต้บังคับบัญชา  
              3. กำหนดให้ปฏิบัติตาม ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่  1.16 ว่าด้วยการเปิดเผยความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์   


7.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

              เพื่อให้การดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นไปตามมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและเพื่อเป็นการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากร การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงกำหนด มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดังนี้

วัตถุประสงค์  เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการกำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรการ รถไฟแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานคู่มือปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน

มาตรการ  
              1. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ กำกับดูแลและติดตาม การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
              2. กำหนดให้หน่วยงาน จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานและในระดับ กระบวนงานที่สำคัญ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน  
              3. กำหนดให้งานบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานตรวจสอบภายใน สำรวจวิเคราะห์จัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงประเด็นการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้มีผู้ติดตามมาตรฐานคู่มือ การปฏิบัติงาน โดยรายงานสรุปผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบภายใน อย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 


 

 

 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ