ITA ปี 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของการรถไฟฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ระดับคะแนน 83.45

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2564  

การรถไฟฯ ได้ระดับคะแนนประเมิน (IIT+EIT+OIT) รวม 83.45%
การเปิดเผยข้อมูลเว็บไซต์ (OIT)ได้ระดับคะแนนประเมิน 100.00%

ข้อมูลพื้นฐาน

 


ลำดับ
 

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

 

1
โครงสร้างหน่วยงาน
 • แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
 • ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
ดาวน์โหลด
2
ข้อมูลผู้บริหาร
 • แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
 • ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
3
อำนาจหน้าที่
 • แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด
ดาวน์โหลด
4
แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 
ดาวน์โหลด
5
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน แสดงข้อมูลติดต่อ ดังนี้
    1) ที่อยู่ หน่วยงาน
    2) หมายเลขโทรศัพท์
    3) หมายเลขโทรสาร 
    4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
    5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน
ดาวน์โหลด
6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 


ลำดับ
 

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

 

7
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
 • เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 
ดาวน์โหลด

 

การปฏิสัมพันธ์

 


ลำดับ
 

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

 

8
Q&A
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
 • สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน 
ดาวน์โหลด
9
Social Network
 • แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น  
 • สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน 
ดาวน์โหลด  

 

แผนดำเนินงาน

 


ลำดับ
 

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

 

10
แผนดำเนินงานประจำปี
 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
11
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
12
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
ดาวน์โหลด

 

การปฏิบัติงาน

 


ลำดับ
 

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

 

13
คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
ดาวน์โหลด

 

การให้บริการ

 


ลำดับ
 

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

 

14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือ ภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
ดาวน์โหลด
15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
 • เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 
ดาวน์โหลด
16
รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ
 • แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือ ภารกิจของหน่วยงาน
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
ดาวน์โหลด
17
E-Service
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจ หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความ สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน
ดาวน์โหลด

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 


ลำดับ
 

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

 

18
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี
 • แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ การจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
19
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 
ดาวน์โหลด
20
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย เป็นต้น
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
ดาวน์โหลด

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 


ลำดับ
 

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

 

21
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือ แผนการจัดหาพัสดุ
 • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564 
ดาวน์โหลด
22
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
 • แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564 
ดาวน์โหลด
23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
 • จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)  
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564 
ดาวน์โหลด
24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
ดาวน์โหลด

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 


ลำดับ
 

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

 

25
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ โปร่งใสและมีคุณธรรม
 • เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือ นโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
 • เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 
ดาวน์โหลด
26
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น
 • เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 
ดาวน์โหลด
27
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

 • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 • หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 • เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 
ดาวน์โหลด
28
รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตาม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
 • เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563 
ดาวน์โหลด

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 


ลำดับ
 

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

 

29
แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่ บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ เป็นต้น 
ดาวน์โหลด
30
ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน 

ดาวน์โหลด
31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจำปี
 • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
 • เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2564 
ดาวน์โหลด

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 


ลำดับ
 

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

 

32
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง ออนไลน์
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน 
ดาวน์โหลด
33
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น  
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 
ดาวน์โหลด

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 


ลำดับ
 

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

 

34
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 • ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน  
ดาวน์โหลด
35
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
 • เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 
ดาวน์โหลด

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 


ลำดับ
 

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

 

36
การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี
 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นต้น
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 
ดาวน์โหลด
37
การดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
 • เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 
ดาวน์โหลด

 

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 


ลำดับ
 

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

 

38
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 
ดาวน์โหลด

 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 


ลำดับ
 

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

 

39
 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
 • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 
ดาวน์โหลด
40
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 
ดาวน์โหลด
41
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 • ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
ดาวน์โหลด

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 


ลำดับ
 

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่

 

42
มาตรการส่งเสริม คุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563  
 • มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
 • มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี รายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
ดาวน์โหลด
43
การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 • แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 
ดาวน์โหลด
Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ