คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

มาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
          1. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มข้น
          2. พนักงานด้านปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ถุงมือยางและ Face Shield ตลอดเวลาที่ให้บริการ
          3. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง ทั้งบริเวณสถานีและบนขบวนรถ
          4. การรักษาระยะห่าง Social Distancing จัดให้มีจุดยืน/นั่งอย่างชัดเจน ทั้งที่สถานีและขบวนรถ โดยจำกัดการจำหน่ายตั๋วโดยสารสำหรับรถนั่งชั้น 2-3 ไว้ที่ร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด เมื่อจำหน่ายเต็มตามที่ระบุแล้วจะไม่จำหน่ายตั๋วอีก รวมทั้งตั๋วไม่มีที่นั่ง (ตั๋วยืน) สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถนอนปรับอากาศชั้น 1 และชั้น 2 ได้มีการกำหนดจุดที่นั่งก่อนที่จะมีการปรับเก้าอี้เป็นเตียงนอน ทั้งเตียงบนและเตียงล่าง เพื่อให้มีการรักษาระยะห่าง
          5. ดำเนินการติดตั้งแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ที่สถานีและบนขบวนรถ (เป็นรายตู้/โบกี้) เพื่อใช้ควบคุมการเข้า-ออกของผู้โดยสารที่มาใช้บริการผ่านเช็กอินและเช็กเอาต์จากแอปพลิเคชันดังกล่าว

- วิธีปฏิบัติตนเมื่อใช้บริการรถไฟ ให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด 19

         ข้อควรปฏิบัติเมื่อโดยสารรถไฟ

          1. ตรวจอุณหภูมิร่างกายที่จุดคัดกรอง และสแกน QR Code ไทยชนะ เพื่อเช็กอิน (หากมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ขอความกรุณางดเดินทาง) และเช็กเอาต์เมื่อลงจากขบวนรถทุกครั้ง หากไม่สะดวกเช็กอินผ่านสมาร์ตโฟนสามารถกรอกเอกสารแทนได้
          2. ขั้นตอนการซื้อตั๋วรถไฟ         
              - กรุณายืนรอซื้อตั๋วตามจุดที่กำหนด
              - ผู้โดยสารที่จะต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัด จะต้องกรอกข้อมูลเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง ตามแบบฟอร์ม ต.8/คค./รฟท. 
          3. การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง
          4. รักษาระยะห่าง Social Distancing เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด 19
 


ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการซื้อตั๋วรถไฟ D-Ticket  

ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการซื้อตั๋วที่เครื่องซื้อตั๋วอัติโนมัติ Ticket Vending Machine (TVM) 

การจองและการซื้อตั๋วโดยสารผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยระบบ D-Ticket

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการใช้ตั๋วโดยสาร

การสำรองที่นั่งผ่าน E-mail

การปฏิบัติ เมื่อทำตั๋วรถไฟสูญหาย

ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับการจำหน่ายตั๋วโดยสารด้วยบัตรผู้มีรายได้น้อย

ขั้นตอนการปฎิบัติสำหรับการตรวจตั๋วโดยสาร (ออกโดยบัตรผู้มีรายได้น้อย) บนขบวนรถ

ข้อควรปฎิบัติในการเดินทางโดยรถไฟ

ข้อปฎิบัติ เมื่ออยู่ในสถานีรถไฟ

การป้องกันอุบัติเหตุบนขบวนรถไฟ

- หนังสือถ้าวันหนึ่งฉันจะนั่งรถไฟ ฉบับเต็ม เวอร์ชั่น 5 

 

ปรับปรุง 28 เมษายน 2564 12.00 น.

 


สถานีกลางบางซื่อ