โทรศัพท์ฝ่าย/สำนักงาน

ลำดับ ฝ่าย/สำนักงาน/ศูนย์ เบอร์โทรศัพท์
1 ศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟ 02 220 5236      
2 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 02 220 4342      
3 สำนักงานผู้ตรวจการรถไฟ 02 220 2105 02 220 2106 02 220 2107 02 220 2108
4 ศูนย์บริหารความเสี่ยง        
5 กองบังคับการตำรวจรถไฟ 02 220 5290      
           
6 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02 220 4476      
7 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 02 220 4004      
8 สำนักงานนโยบาย แผนวิจัย และพัฒนา 02 220 5297      
9 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ 02 220 5702      
           
10 ฝ่ายการเงินและการบัญชี 02 220 5150      
11 ฝ่ายการพัสดุ 02 220 5129      
12 สำนักงานอาณาบาล 02 220 5270      
13 ศูนย์ส่วนกลางโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร 02 220 5402      
           
14 ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง 02 220 5198      
15 ฝ่ายการช่างโยธา 02 220 5377      
           
16 ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 02 220 5310 02 220 5342 02 220 4584 02 220 5306
17 สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า        
           
18 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ 02 220 5408      
19 ฝ่ายบริการโดยสาร 02 220 4616 02 220 4617 02 220 4618  
20 ฝ่ายบริการสินค้า 02 220 5413 02 220 4255    
21 สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ 02 220 4237      
           
22 ฝ่ายการช่างกล 02 220 5279 02 220 2161    
23 สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง 02 220 4129      
           
24 ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน 02 220 4707      
25 ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน 02 220 4108      
26 สำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน 02 220 4091      
27 สำนักงานบริหารพื้นที่ตลาด 02 220 4178      
           
28 สำนักงานผู้ว่าการ 02 220 4262      
29 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 02 220 4268 02 220 4272