นโยบายเว็บไซต์

นโยบายเว็บไซต์

นโยบายเว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  (Website Policy of State Railway of Thailand)

1. วัตถุประสงค์
           เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดทำขึ้นเพื่อบริการข้อมูล สารสนเทศ และบริการอิเล็กทรอนิกส์ แก่ประชาชน/ผู้รับบริการ รวมถึงบูรณาการระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัด มาไว้ ณ จุดจุดเดียว ที่เรียกว่า ศูนย์บริการร่วมอิเล็กทรอนิกส์ โดยประชาชน/ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วเข้าถึงงานบริการจากหน่วยงานในสังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทยที่หลากลาย ณ จุดจุดเดียว 
เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายการให้บริการใน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย บริการประชาชน (Government to Citizen : G2C) บริการองค์กร (Government to Government : G2G) บริการข้าราชการ (Government to Employee : G2E) และบริการธุรกิจ (Government to Business : G2B) ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที


2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์
           2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา” 
           2.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
           2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
           2.4 การรถไฟแห่งประเทศไทยทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่ง การรถไฟแห่งประเทศไทยอาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
           2.5 เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
           2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
           2.7 ในกรณีที่ เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
           3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่ เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
           3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของการรถไฟแห่งประเทศไทย และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
           3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดเตรียมไว้ให้เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
           3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
           3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
           3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
           3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงการรถไฟแห่งประเทศไทย ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด


4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
           4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้องความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และการรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย
           4.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือแต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว การรถไฟแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น


5. การปฏิเสธความรับผิด
           5.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น


6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
           6.1 การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือผู้ให้อนุญาตแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่ง การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือผู้ให้อนุญาตแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
           6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากการรถไฟแห่งประเทศไทย
           6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากการรถไฟแห่งประเทศไทย


7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

           7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของการรถไฟแห่งประเทศไทย (Privacy Policy of State Railway of Thailand)

           การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
           1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย ทางเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ-สกุล (Name-Sername) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
           2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
           3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
           4. การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
           1. การรถไฟแห่งประเทศไทยจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของการรถไฟแห่งประเทศไทยเท่านั้น
           2. การรถไฟแห่งประเทศไทยขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
           3. ในกรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นต้น การรถไฟแห่งประเทศไทยจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย


สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
           เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยทราบในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ webmaster.srt@railway.co.th 

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล 
           เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่าง การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)
           “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป  หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ การรถไฟแห่งประเทศไทย ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
           การรถไฟแห่งประเทศไทยอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้ 
แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการ 
ใช้บริการจากเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย 

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับการรถไฟแห่งประเทศไทย 
           ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ การรถไฟแห่งประเทศไทยตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้ 

           ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
           เว็บไซต์ : www.railway.co.th 
           ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
           โทรศัพท์ : (+66) 0 2220 4006 
           โทรสาร : (+66) 0 2220 4004            
           Email : webmaster.srt@railway.co.th

 

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของ การรถไฟแห่งประเทศไทย  (Website Security Policy of State Railway of Thailand)

มาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ 
           การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทำลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสที่ระดับ 128 bits (128-bits Encryption) เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกครั้ง ที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของการรถไฟแห่งประเทศไทย ทำให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทางไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ โดยจะใช้การเข้ารหัสเป็นหลักในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

เทคโนโลยีเสริมที่นำมาใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
           นอกจากมาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยทั่วไปที่กล่าวข้างต้นแล้ว การรถไฟแห่งประเทศไทยยังใช้เทคโนโลยีระดับสูงดังต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน 
                      – Firewall เป็นระบบซอฟท์แวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ หรือผู้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยอนุมัติเท่านั้นจึงจะผ่าน Fire Wall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้
                      – Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ให้บริการจะมีการติดตั้ง Software ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูงและ Update อย่างสม่ำเสมอแล้ว การรถไฟแห่งประเทศไทยยังได้ติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่อง Server โดยเฉพาะอีกด้วย
                      – Cookies เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็กๆ ที่จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็น ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอใช้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน การติดต่อสื่อสารอย่างไรก็ตาม การรถไฟแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของ ผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี จึงหลีกเลี่ยงการใช้ Cookies แต่ถ้าหากมีความจำเป็น ต้องใช้ Cookies เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยจะพิจารณาอย่างรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของผู้ขอรับบริการเป็นหลัก
                      – Auto Log off ในการใช้บริการของเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังจากเลิกการใช้งานควร Log off ทุกครั้ง กรณีที่ผู้ใช้บริการลืม Log off ระบบจะทำการ Log off ให้โดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เหมาะสมของแต่ละบริการ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเอง

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
           แม้ว่า เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย จะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านโดยปราศจากอำนาจตามที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบ รักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของท่านได้อย่างเด็ดขาดจากการถูกทำลายหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอำนาจได้ ดังนั้น ท่านจึงควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดังต่อไปนี้ด้วยคือ 
– ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการเพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต์
– ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไว้ที่เครื่องและพยายามปรับปรุงให้โปรแกรม ตรวจสอบไวรัสในเครื่องของท่านมีความทันสมัยอยู่เสมอ – ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Fire wall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker

 

มาตรฐานการให้บริการบนเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย

        มาตรฐานการให้บริการเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยนี้ เป็นข้อกําหนดการให้บริการ ระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ซึ่งเป็นข้อตกลงถึงระดับคุณภาพการให้บริการที่ผู้ให้บริการมีต่อผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการ รับทราบและเข้าใจถูกต้องตรงกัน ซึ่งมาตรฐานที่สำนักงาน การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดทําขึ้นจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนรับรู้ขั้นตอนบริการ และรับทราบข้อมูลที่มีการเผยแพร่ของสํานักงาน การรถไฟแห่งประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ๓ ด้าน 

                    ๑. ด้านการบริการข้อมูล ผู้รับบริการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยมีรายการข้อมูลที่เผยแพร่และให้บริการ ประกอบด้วย 
 

ลำดับ

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์

โทรสาร

 การให้บริการข้อมูล / กิจกรรมผู้บริหาร

 

 

 

 

  - ข้อมูลปฏิทินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สำนักงานผู้ว่าการ

๐๒-๒๒๐-๔๑๔๖

 

 

  - ข้อมูลข่าวการรถไฟแห่งประเทศไทย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

๐๒-๒๒๐-๔๒๙๑

 

 

  - ข้อมูลข่าวสั้นทันเหตุการณ์

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

๐๒-๒๒๐-๔๒๙๑

 

 

  - ข้อมูลข่าวสารผู้บริหาร

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

๐๒-๒๒๐-๔๒๙๑

 

 การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

๐๒-๒๒๐-๔๒๗๒

 

 การให้บริการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

๐๒-๒๒๐-๔๐๐๖

 

 การให้บริการข้อมูลข่าวรับสมัครงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

๐๒-๒๒๐-๔๔๘๑

 

 การให้บริการแนะนำการใช้งาน
ระบบแนะนำ/ร้องเรียน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

๐๒-๒๒๐-๔๐๐๖

 

 การให้บริการข้อมูลบริการด้านโดยสาร

หน่วยบริการเดินทาง

๐๒-๒๒๐-๕๑๐๑

 

 การให้บริการข้อมูลบริการด้านสินค้า

ฝ่ายบริการสินค้า

๐๒-๒๒๐-๔๒๕๕

 

 การให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวทางรถไฟ

ฝ่ายบริการโดยสาร

๐๒-๒๒๐-๔๒๕๔

 

 

                    ๒. ด้านการแก้ปัญหาทางเทคนิค ในกรณีที่ผู้รับบริการเกิดปัญหาขัดข้องไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ เนื่องจากเกิดปัญหาจากทางฝั่งผู้ให้บริการ (Server) ผู้รับบริการสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบ (administrator) ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประกอบด้วย
                                     ๒.๑ ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒-๒๒๐-๔๐๐๖
                                     ๒.๒ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ webmaster.srt@railway.co.th

                    ๓. ด้านการเผยแพร่
                                     ๓.๑ ผู้รับบริการสามารถใช้งานเว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตลอดเวลา ๒๔x๗x๕๒
                                     ๓.๒ เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถแสดงผลได้หลากหลายเบราว์เซอร์ อาทิ - Chrome เวอร์ชัน 58.0.3029 ขึ้นไป - Safari เวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป - Android Webview เวอร์ชัน 37.0 ขึ้นไป - Internet Explorer เวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป - Firefox เวอร์ชัน 47.0 ขึ้นไป
                                     ๓.๓ เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถแสดงผลในรูปแบบ Responsive Web Design

สถานีกลางบางซื่อ