การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563  ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
               
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงขอกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของการรถไฟแห่งประเทศไทย ดังนี้
               การรถไฟฯ ถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญ และมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์           พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินงานของการรถไฟฯ สู่การเป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุดในอาเซียน           ในปี 2570 และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรประสบผลสำเร็จ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ และเป้าหมายหลักตามที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟฯ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลของการรถไฟฯ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2562-2571) โดยแบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 10 กลยุทธ์ ได้แก่
     ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาองค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพและการบูรณาการงานร่วมกัน
         กลยุทธ์ที่ 1      โครงสร้างองค์กร ค่างานและกระบวนการทำงาน (Re-Organization and Re-Process)             เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการการบริหารจัดการองค์กร
         กลยุทธ์ที่ 2     สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและไปในทิศทางเดียวกัน
         กลยุทธ์ที่ 3     การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม
    ยุทธศาสตร์ที่ 2     การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
         กลยุทธ์ที่ 4     ระบบสารสนเทศเพื่อลดปริมาณงานและขั้นตอนในการทำงาน
         กลยุทธ์ที่ 5     ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
    ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อการจัดการสมัยใหม่และมีความสามารถในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับภารกิจและแผนงาน
         กลยุทธ์ที่ 6     มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจและแผนงานอย่างต่อเนื่อง
         กลยุทธ์ที่ 7   เส้นทางสายอาชีพเพื่อการเติบโตของบุคลากรที่ชัดเจนและแผนการสืบทอดตำแหน่ง
    ยุทธศาสตร์ที่ 4    การบริหารการเปลี่ยนแปลง
         กลยุทธ์ที่ 8     การบริหารการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กร
    ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน
         กลยุทธ์ที่ 9     การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน
    ยุทธศาสตร์ที่ 6    การบริหารอัตรากำลัง
         กลยุทธ์ที่ 10 การบริหารอัตรากำลัง 


แผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลของการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 - 2571 ดาวน์โหลดไฟล์หลักการและเหตุผล

    ปัจจุบันรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการขนส่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งในระดับภูมิภาค เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ ลดการใช้น้ำมันในภาคขนส่ง และสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งในทุกรูปแบบ ซึ่งส่งผลกระทบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟฯ คือ รัฐบาลกำหนดนโยบายให้มีการจัดตั้งกรมขนส่งทางรางเป็นหน่วยงานส่วนกลางในการเสนอแนะนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ วางแผนโครงข่าย บริหารงานด้านการขนส่งของประเทศ และแยกภารกิจด้านกำกับดูแลออกจากการรถไฟฯ และให้การรถไฟฯ จัดตั้งบริษัทใหม่  3  บริษัท เพื่อแก้ปัญหาการขาดทุน ได้แก่ บริษัทเดินรถ บริษัทซ่อมบำรุงรางและล้อเลื่อนและบริษัทบริหารทรัพย์สิน พร้อมทั้งการดำเนินการแผนงาน/ โครงการสำคัญเร่งด่วน เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่หลายเส้นทาง โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โครงการจัดหารถจักรและล้อเลื่อนเพิ่มเติมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย  พ.ศ. 2558-2565
    ดังนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องการปรับทิศทางการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ยกระดับศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับการดำเนินงานธุรกิจในอนาคต ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ให้มีความสอดคล้องกับบทบาทภารกิจและอนาคต โดยมุ่งเน้นให้เกิดการศึกษาและขับเคลื่อนการรถไฟฯ การส่งมอบการบริการที่ดีให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 

วิสัยทัศน์
ยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้บรรลุเป้าหมาย และสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ


พันธกิจ เตรียมคนให้พร้อมเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของการรถไฟฯ
 

แผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลของการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 - 2571 ประกอบด้วย

- กระบวนการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ของการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๗๑
- แผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลของการรถไฟฯ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๗๑
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 

 

 


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร ขนาดไฟล์ 29M


 


 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  Download ฉบับเต็ม


 โดยศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ

ในปี 2563 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมจำนวน 96 หลักสูตร 172 รุ่น จำนวนผู้เข้าอบรม 5,596 ท่าน
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 15,109,378.01 บาท

หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People

จัดขึ้นวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email