โทรศัพท์ฝ่าย/สำนักงาน

โทรศัพท์ฝ่าย/สำนักงาน

ลำดับ ฝ่าย/สำนักงาน/ศูนย์ เบอร์โทรศัพท์
1 ศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟ 02 223 9787      
2 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 02 220 4342      
3 สำนักงานผู้ตรวจการรถไฟ 02 272 5069      
4 ศูนย์บริหารความเสี่ยง 02 220 4655      
5 กองบังคับการตำรวจรถไฟ 02 223 7500      
           
6 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02 220 4476      
7 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 02 220 4004 02 220 4020    
8 สำนักงานนโยบาย แผนวิจัย และพัฒนา 02 220 4142 02 220 4228    
9 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ 02 537 8174      
           
10 ฝ่ายการเงินและการบัญชี 02 220 4308      
11 ฝ่ายการพัสดุ 02 220 4028      
12 สำนักงานอาณาบาล 02 220 4063      
13 ศูนย์ส่วนกลางโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร 02 251 2042      
           
14 ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง 02 220 4744 02 226 2619    
15 ฝ่ายการช่างโยธา 02 220 4424 02 220 4425    
           
16 ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 02 220 4562      
17 สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า 02 220 4288      
           
18 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ 02 220 4225      
19 ฝ่ายบริการโดยสาร 02 220 4731      
20 ฝ่ายบริการสินค้า 02 220 4239      
21 สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ 02 220 4626      
           
22 ฝ่ายการช่างกล 02 220 4028      
23 สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง 02 220 4049      
           
24 ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน 02 220 4707      
25 ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน 02 220 4050      
26 สำนักงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน 02 220 4050      
27 สำนักงานบริหารพื้นที่ตลาด 02 220 4614 02 220 4615    
           
28 สำนักงานผู้ว่าการ 02 220 4262      
29 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 02 621 4297      
 
Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email