หีบห่อวัตถุ

หีบห่อวัตถุ

 

หีบห่อวัตถุ

การคิดค่าระว่างบริการขนส่งสินค้าห่อวัตถุด่วน และสถานีที่ให้บริการ


บริการขนส่งสินค้าห่อวัตถุด่วน เป็นบริการรับขนส่งหีบห่อวัตถุจากสถานี เพื่อนำส่งให้กับผู้รับปลายทาง (Station To Door) โดย ขบวนรถด่วนขบวนรถเร็ว และขบวนรถโดยสาร ในเส้นทางสายเหนือ สายใต้ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ

การคิดค่าระวาง
ค่าระวาง = อัตราค่าระวางด่วน + ค่าธรรมเนียม 50 % ของอัตราค่าระวางด่วน สินค้าทั่วไป คิดอัตราค่าระวางด่วน ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 60.00 บาท

สิ่งของตามรายชื่อที่ระบุต่อไปนี้ คิดค่าระวางขั้นต่ำ ดังนี้.-
ก. การคิดค่าระวางขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100.00 บาท โดยไม่ต้องคิดเป็นรายชิ้น ได้แก่
   - ตู้ , โต็ะ , เตียง , เก้าอี้
   - เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการกระจายเสียง , เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
   - เส้นหมี่ , วุ้นเส้น
   - เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการถ่ายและฉายภาพยนตร์ , ฟิล์มภาพยนตร์
   - โอ่ง หรือไหเปล่า
   - เครื่องยนต์ทุกชนิดและอุปกรณ์
   - เครื่องจักรสาน
   - เครื่องใช้ในการมหรสพทุกชนิด

ข. การคิดค่าระวางขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 150.00 บาท โดยไม่ต้องคิดเป็นรายชิ้น ได้แก่
   - นุ่น , สำลี , ฝ้าย , ที่นอน , จากตับ , ใบจาก
    - โคมกระดาษ , กระป๋องเปล่า , โฟม , ปี๊บเปล่า
    - เครื่องสำหรับเผาเซ่นไหว้ ตามประเพณีจีน
    - สัตว์มีชีวิต
    - ขวดเปล่า , หีบหรือลังเปล่า , กล่องเปล่า
    - เข่งเปล่า กรงเปล่า สำหรับขังสัตว์
    - ถังเปล่า (ไม่รวมถังบรรจุน้ำมันหรือก๊าซหุงต้ม)
    - ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทำด้วยฟองน้ำ พลาสติกหรืออลูมิเนียม

ค. การคิดค่าระวางขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100.00 บาท โดยคิดเป็นรายชิ้นหรือรายคัน ได้แก่
    - รถคนป่วย
    - รถลากหรือรถเข็น
    - รถสำหรับเด็กอ่อน
    - รถถ่อ/รถโยก
    - รถจักรยาน
    - รถพ่วง
    - จักรเย็บผ้า
    - ยานยนต์ขนาดย่อม
การคิดค่าระวางขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 150.00 บาท โดยคิดเป็นรายชิ้น ได้แก่
    - เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส่วนควบ

ง. ถังสำหรับบรรจุน้ำ ที่มีขนาดเกินกว่า 2.5 x 1.00 x 0.80 เมตร หรือเกินกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร คิดค่าระวางขั้นต่ำ

 

ตามขนาดความจุ ต่อ 1 ถัง ดังนี้
ขนาดความจุไม่เกิน
400
แกลลอน
180.00 บาท
ขนาดความจุ
401 - 600
แกลลอน
270.00 บาท
ขนาดความจุ
601 - 800
แกลลอน
350.00 บาท
ขนาดความจุ
801 - 1,000
แกลลอน
500.00 บาท

 

สถานีที่ให้บริการขนส่งสินค้าห่อวัตถุ

 

เขตกรุงเทพมหานคร

สถานี
โทรศัพท์องค์การ "ทศท"
โทรศัพท์ภายในของการรถไฟฯ
กรุงเทพ
-
824-5226 , 5283
สามเสน
0-2241-4238
824-5260
ชท.บางซื่อ 1
0-2587-4613
821-5171
ชท.บางซื่อ 2
-
821-5173
ดอนเมือง
0-2566-2957
824-5003
รังสิต
-
824-5004
ธนบุรี
0-2411-3102
828-5106
บางบำหรุ
-
821-5195

 

สายเหนือ

สถานี
โทรศัพท์องค์การ "ทศท"
โทรศัพท์ภายในของการรถไฟฯ
อยุธยา
0-3524-1521
824-2010
ชท.บ้านภาชี
0-3531-1100
824-2018
ลพบุรี
0-3641-1022
831-228
นครสวรรค์
0-5625-5676
831-511
ตะพานหิน
0-5662-1955
831-237
พิจิตร
0-3661-2163
832-235
พิษณุโลก
0-5525-8688
832-229
พิชัย
-
832-211
อุตรดิตถ์
0-5541-1023
832-516
ศิลาอาสน์
0-5541-1316
832-511
เด่นชัย
0-5461-3261
833-222
ลำปาง
0-5421-7584
833-511
ลำพูน
0-5351-1016
834-203
เชียงใหม่
0-5324-2218
834-511

 

สายตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานี
โทรศัพท์องค์การ "ทศท"
โทรศัพท์ภายในของการรถไฟฯ
สระบุรี
0-3621-1091
841-202
ชท.แก่งคอย
0-3624-4022
841-515
ปากช่อง
0-4431-1534
842-201
นครราชสีมา
0-4424-2044
842-511
ชท.ถนนจิระ
0-4424-2363
842-519
บุรีรัมย์
-
842-228
กระสัง
-
842-230
สุรินทร์
0-4551-1295
843-212
ศีขรภูมิ
-
843-216
อุทุมพรพิสัย
-
843-220
ศรีสะเกษ
0-4561-1525
843-223
อุบลราชธานี
0-4532-1138
843-511
ชท.บัวใหญ่
0-4446-1182
844-515 , 844-516
ขอนแก่น
0-4322-1112
845-511
เมืองพล
0-4441-4708
844-205
กุมภวาปี
0-4333-1881
846-200
อุดรธานี
0-4224-7773
846-511
หนองคาย
0-4241-1637 , 0-4241-1592
846-518

 

สายใต้

สถานี
โทรศัพท์องค์การ "ทศท"
โทรศัพท์ภายในของการรถไฟฯ
ศาลายา
-
821-2375
นครปฐม
0-3425-8771
821-2057 , 821-5058
ราชบุรี
-
821-2070 , 821-2071
เพชรบุรี
0-3242-5211
861-207 , 861-208
หัวหิน
-
861-515 , 861-516
ประจวบคีรีขันธ์
0-3261-1175
861-238
บางสะพานใหญ่
0-3269-1552
861-257
ปะทิว
-
862-207
ชุมพร
0-7751-1103
862-511
สวี
0-7753-1253
862-213
หลังสวน
0-7754-1286
862-217
ไชยา
0-7743-1348
862-229
สุราษฎร์ธานี
0-7731-1213
862-234 , 862-235
บ้านส้อง
0-7736-2004
863-204
ชท.ทุ่งสง
0-7541-1254
863-515 , 863-516
พัทลุง
0-7461-3106
864-201 , 864-202
ชท.หาดใหญ่
0-7424-3038
864-511
ปัตตานี
0-7443-1232
865-200
ยะลา
0-7421-2737
865-511
รือเสาะ
0-7357-1188
-
ตันหยงมัส
0-7367-1191
-
สุไหงโก-ลก
0-7366-1162
-
นครศรีธรรมราช
0-7535-6364
863-228 , 863-229
กันตัง
0-7525-1015
-
ตรัง
0-7521-8012
-
ปาดังเบซาร์
0-7452-1050
-