ตั๋วโดยสาร / อัตราพิเศษ

ตั๋วโดยสาร / อัตราพิเศษ

(ปรับปรุงเมือ 1 มิถุนายน 2564)

*** ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ข้อมูล ข้อ 1-3 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์แต่ละช่วง ซึ่ง รฟท.จะประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ประสงค์จะใช้บริการโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 1690 ก่อนการสำรองที่นั่ง / เปลี่ยนแปลงการเดินทาง / คืนเงินค่าตั๋วโดยสาร ***

เพื่อให้สอดคล้องกับการผ่อนปรนนโยบายมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) การรถไฟฯ ขอแจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้า จากจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 วัน ปรับเป็นสามารถจองล่วงหน้าได้ 30 วันก่อนวันเดินทาง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 

 

** ขออภัยในความไม่สะดวก **

 

 

1. การจำหน่ายตั๋ว

ผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ หรือตัวแทนที่เปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าทุกแห่ง หรือจองทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 1690 ได้ทุกวันตลอด 24 ชม. ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน ( โดยผู้ที่โทรสำรองที่แล้วต้องไปรับตั๋วไม่เกินเวลา 22.00 น.ของวันรุ่งขึ้น หากไม่ไปรับตั๋วตามเวลาที่กำหนดจะยกเลิกการสำรองที่นั้นๆ โดยอัตโนมัติ การโทรสำรองที่ได้ครั้งละไม่เกิน 10 ที่ ) 

ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป การรถไฟฯ ได้ปรับลดระยะเวลาการจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าจากเดิมจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน เป็น 30 วันก่อนวันเดินทาง ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
- ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเดินทาง น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของระยะทางขบวนรถ ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ 1 วัน 
- ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเดินทาง ตั้งแต่ ร้อยละ 25 ของระยะทางขบวนรถ ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ ภายใน 30 วัน 

**กำหนดวันข้างต้นให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการเดินทางด้วย และผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ 

ตัวอย่าง ผู้โดยสารเดินทางจาก กรุงเทพ - นครสวรรค์ ระยะทาง 246 กม.กับขบวนรถ กรุงเทพ - เชียงใหม่ ระยะทางขบวนรถ 751 กม.ระบบจะคำนวณระยะทางเป็นร้อยละของระยะทางขบวนรถ ดังนี้.- ระยะทางที่ผู้โดยสารเดินทาง = 246×100÷751 = 32.756% 
ฉะนั้น การซื้อตั๋วล่วงหน้าหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางจาก กรุงเทพ - นครสวรรค์ กับขบวนรถ กรุงเทพ - เชียงใหม่ จะทำได้ภายใน 30 วัน 
สถานีที่สามารถไปรับตั๋วโทรสำรองที่ คือ
1. กรุงเทพ , สามเสน , ชุมทางบางซื่อ 1 , 2 , บางเขน , หลักสี่ , ดอนเมือง และรังสิต
2. มักกะสัน , แม่น้ำ , คลองตัน , หัวหมาก , บ้านทับช้าง , ลาดกระบัง และหัวตะเข้
3. ธนบุรี , บางบำหรุ , ชุมทางตลิ่งชัน , ศาลาธรรมสพน์ และศาลายา
4. วงเวียนใหญ่ และตลาดพลู

เมื่อผู้โดยสารซื้อตั๋วแล้วควรตรวจสอบ ขบวนรถ วันที่/เดือน/ปี สถานีต้นทาง ปลายทาง และจำนวนเงินที่ทอนว่าถูกต้องหรือไม่ หากผิดพลาดติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที เมื่อท่านผู้โดยสารพ้นจากที่จำหน่ายตั๋วแล้วภายหลัง จะกลับมาร้องหรือทวงถามว่ามีข้อผิดพลาดหรือทอนเงินไม่ถูกต้อง พนักงานจำหน่ายตั๋วจะไม่รับผิดชอบใด ๆ เลย

การลดค่าโดยสารครึ่งราคา บุคคลที่การรถไฟฯ ลดค่าโดยสารให้ในราคาร้อยละ 50 (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ได้แก่
1. เด็กที่สูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 150 ซม.
2. พระภิกษุ สามเณรในศาสนาพุทธ หรือนักบุญในศาสนาอิสลามและคริสต์
( ตามระเบียบที่การรถไฟฯ กำหนดคุณสมบัติไว้ )
3. ทหารในเครื่องแบบและผู้ที่ได้รับเหรียญ สช. , รชด. , ชัยสมรภูมิ , วน. , สจ. , กห. , ชทก. เป็นต้น
4. กพส. , กสข. , ทบส. , มพย.
5. ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
6. อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยลดค่าโดยสารเฉพาะชั้น 3 นั่งธรรมดา ให้ร้อยละ 20 ระหว่างวันที่ 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี


ตั๋วเดินทางหมู่คณะ สามารถติดต่อซื้อตั๋วล่วงหน้าได้เกินกว่า 60 วัน แต่จะสำรองที่นั่งได้ไม่เกิน 40% ของที่นั่ง แต่ละชนิดที่มีอยู่ในขบวนรถนั้น ๆ และไม่มีส่วนลดค่าโดยสารแต่อย่างใด สำหรับนักเรียนและนักศึกษาต้องมีหนังสือรับรองของหัวหน้าสถานศึกษาซึ่งระบุสถานีต้นทาง/ปลายทางวันเดินทางไป-กลับ รวมทั้งต้องมีอาจารย์ควบคุมไปด้วยหนึ่งคนต่อนักเรียน หรือนักศึกษา 10 คน ซึ่งอาจารย์ที่ควบคุม ไปนี้การรถไฟฯ จะคิดค่าโดยสารเท่ากับนักเรียน หรือนักศึกษา 1 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-
เที่ยวเดียว ลดค่าโดยสาร 25% ของราคาค่าโดยสาร สำหรับค่าธรรมเนียมคิดเต็มราคา
ไป-กลับ ลดให้เฉพาะค่าโดยสารชั้น 3 โดยการรถไฟฯ คิดค่าโดยสารเพียงเที่ยวเดียว


ค่าธรรมเนียมซื้อตั๋วบนขบวนรถ เมื่อตรวจพบผู้โดยสารไปกับขบวนรถโดยไม่มีตั๋วโดยสารหรือเอกสารคุ้มครองการโดยสารพนักงานบนขบวนรถจะเรียกเก็บค่าโดยสารในอัตราที่การรถไฟฯ กำหนดตามระยะทางที่เดินทาง และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ซื้อตั๋วบนขบวนรถเพิ่มอีก ดังนี้
1. ขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน และรถเร็ว คนละ 250 บาท
2. ขบวนรถอื่น ๆ นอกเหนือขบวนรถ ข้อ 1. คนละ 100 บาท

ข้อยกเว้น กรณีเรียกเก็บค่าโดยสารเพียงอย่างเดียวไม่ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมซื้อตั๋วบนขบวนรถ
1. ผู้โดยสารที่อยู่ในเกณฑ์ เด็ก
2. นักเรียนในเครื่องแบบไม่เกินชั้นมัธยมศึกษา
3. ผู้โดยสารที่ขึ้นโดยสารจากที่หยุดรถ / ป้ายหยุดรถที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนฯ เปิดจำหน่ายตั๋ว
4. สถานีซึ่งมีการแจ้งเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการจำหน่ายตั๋ว

 


2. การเปลี่ยนแปลงและการเลื่อนชั้นการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

ตั๋วทุกชนิดทุกประเภท (ยกเว้นตั๋วเดือน ซึ่งไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการเดินทาง และไม่คืนเงินค่าโดยสาร) ที่ผู้โดยสารซื้อไว้ จะเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ดังนี้.-
1. เฉพาะการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางสามารถเลื่อนออกไปได้ไม่เกิน 60 วันนับถัดจากวันที่ระบุไว้ในตั๋วและไม่เกินระยะเวลาที่เปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า
2. ตั๋วไปกลับ เปลี่ยนแปลงการเดินทางเที่ยวไปได้ 1 ครั้ง และเที่ยวกลับ 1 ครั้ง
3. การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ให้ถือเอาวัน เวลาขบวนรถออกและสถานีต้นทางที่ระบุในตั๋วเป็นเกณฑ์และต้องนำตั๋วมาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนขบวนรถออกไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หากเลยเวลาดังกล่าวข้างต้นไม่รับเปลี่ยนแปลง ไม่คืนค่าตั๋วโดยสาร และไม่รับคำร้อง การร่นการเดินทางให้ร่นเข้ามาได้โดยไม่จำกัดวัน

การขอเลื่อนชั้นโดยสารสูงกว่าตั๋วฉบับเดิม สามารถเลื่อนที่สถานีต้นทางหรือปลายทางใด ๆ ให้มีระยะทางไกลกว่าตั๋วฉบับเดิมได้ โดยชำระค่าโดยสารในส่วนที่แตกต่างกันระหว่างชั้นโดยสารเดิมให้ครบ ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงการเดินทาง คิดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้.-
- ตั๋วทุกชั้น รถนั่งธรรมดา คิดคนละ 20 บาท
- ตั๋วทุกชั้น รถปรับอากาศ หรือ คนนอน คิดคนละ 50 บาท
 

ข้อยกเว้น ไม่เก็บค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ตั๋วรถนั่งธรรมดาทุกชั้น เฉพาะขบวนรถโดยสารธรรมดา และรถรวม เปลี่ยนแปลงเฉพาะขบวนรถซึ่งเดินทางในวันเดียวกันกับที่ระบุในตั๋ว

 


3. การคืนเงินค่าตั๋ว

ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วไว้แล้วไม่สามารถใช้ตั๋วโดยสารฉบับนั้นได้ เพราะเหดุใด ๆ ก็ตาม มีสิทธิขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ โดยนำตั๋วโดยสารไปแจ้งความจำนงต่อเจ้าหน้าที่ที่หมวดตั๋วล่วงหน้า หรือสถานีรถไฟทั่วประเทศ หรือตัวแทนที่เปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าทุกแห่ง เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ถ้าเป็นตั๋วที่ซื้อเงินสดจะคืนเงินทันที โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมคืนเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า20 บาท ต่อตั๋ว 1 ฉบับ โดยคิดเป็นรายบุคคลหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมคืนเงิน ให้ถือเอาวัน เวลาขบวนรถออก และสถานีต้นทางที่ระบุในตั๋วเป็นเกณฑ์ โดยคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละของราคาตั๋วเป็นรายบุคคล ดังนี้
 

ก.ตั๋วรายบุคคล , ตั๋วร่วม และตั๋วพิเศษตามใบแลกการขนส่งของหน่ายงานต่าง ๆ
- ขอคืนก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ในตั๋วโดยสาร 3 วันขึ้นไปหัก 20% ของราคาตั๋วโดยสาร
( ไม่นับวันขบวนรถออกต้นทางตามตั๋ว ) - ขอคืนน้อยกว่า 3 วันจนถึงก่อนขบวนรถออกไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงหัก 50% ของราคาตั๋วโดยสาร
 

ข.ตั๋วหมู่คณะทุกชั้นทุกประเภท ยกเว้นตั๋วหมู่คณะไป-กลับนักเรียน ในข้อ ค.
- คืนก่อนวันเดินทาง 3 วันขึ้นไป ( ไม่นับวันขบวนรถออกต้นทางตามตั๋ว ) หัก 60% ของราคาตั๋วโดยสาร
หากพ้นกำหนดนี้ไม่คืนเงินค่าตั๋วให้และไม่รับคำร้อง
 

ค.ตั๋วหมู่คณะไป-กลับ ลดราคาประเภทนักเรียน (รวมทั้งนิสิต นักศึกษา) ที่คิดค่าโดยสารเพียงเที่ยวเดียว ถ้ามีการใช้เที่ยวใดเที่ยวหนึ่งแล้วเที่ยวที่ยังไม่ได้ใช้จะไม่คืนค่าโดยสารให้( คืนเฉพาะค่าธรรมเนียม ถ้ามี ) หากเป็นตั๋วลกราคาเที่ยวเดียวให้คิดเช่นเดียวกับ ตั๋วหมู่คณะในข้อ ข.
 

ง.ตั๋วนำเที่ยว จำหน่ายแล้วไม่รับคืนค่าตั๋วโดยสารการคืนเงินเต็มราคา ได้ต้องอันเนื่องมาจากขบวนรถที่จะเดินทางตามตั๋วล่าช้ากว่ากำหนดเวลาที่ได้ประกาศไว้ในตารางการเดินรถเกินกว่า 30 นาที หรือเหตุซึ่งไม่ใช่เป็นความบกพร่องของผู้โดยสารเอง หรือด้วยสาเหตุเพราะไม่มีที่นั่งตามชั้นในตั๋ว หรือเพราะผู้โดยสารหนาแน่นขึ้นใช้การโดยสารไม่ได้ หรืออันเกิดมาจากความบกพร่องของการรถไฟฯ โดยท่านผู้โดยสารยังไม่ได้ใช้การโดยสารใดๆ ท่านผู้โดยสารมีสิทธิขอคืนเงินค่าโดยสาร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ทั้งหมด หรือขอเลื่อนขบวนรถที่จะเดินทางได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

การคืนเงินค่าธรรมเนียมปรับอากาศ หากรถโดยสารที่ผู้โดยสารใช้การโดยสาร เครื่องปรับอากาศชำรุดระหว่างทาง หลักเกณฑ์คืนเงินดังนี้
- คืนเงินเฉพาะค่าธรรมเนียมปรับอากาศให้เต็มราคา พ.5/ดส.8/13/2552 13 ต.ค.52

การยื่นคำร้อง ขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารสามารถยื่นได้ที่สถานีหรือที่จำหน่ายตั๋วล่วงหน้าแห่งใดก็ได้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นคำร้องและต้องมาติดต่อรับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้สั่งจ่ายเงินเป็นต้นไปให้ใช้คำร้องตามแบบฟอร์มของการรถไฟฯ โดยกรอกรายละเอียดพร้อมแสดงเหตุผลการที่ไม่ได้ใช้ตั๋วอย่างชัดแจ้ง และหากมีหลักฐานอ้างอิงก็ให้แนบติดมาด้วย ผู้ยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋ว นำเนาคำร้องฉบับที่ 3 มาติดต่อขอรับเงินหลังยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋วประมาณ 11 วันทำการ พ.5/ดส.8/13/2552 13 ต.ค.52 เมื่อใบสั่งจ่ายคืนเงินค่าตั๋วส่งถึง หมวดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า , สถานีที่ผู้ร้องขอรับเงินคืนจะแจ้งผู้ร้องทราบ พ.5/ดส.8/13/2552 13 ต.ค.52


 

ตั๋วโดยสารอัตราพิเศษ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารชานเมือง ให้สามารถเดินทางเข้ากรุงเทพ และสถานีในเขตปริมณฑล กับขบวนรถโดยสารต่าง ๆ ได้มากขึ้น ฉะนั้น ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เป็นต้นไป

1. การโดยสารไปกับรถชั้นที่ 3 ธรรมดา ที่พ่วงในขบวนรถด่วน รถเร็ว ทุกขบวน

    - ระหว่างสถานี กรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพ
    - ระหว่างสถานี กรุงเทพ -ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ
    - ระหว่างสถานี กรุงเทพ -ราชบุรี - กรุงเทพ
    - ระหว่างสถานี ธนบุรี - ราชบุรี - ธนบุรี
    ให้คิดค่าโดยสารอัตราพิเศษ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมขบวนรถ ตามตารางด้านล่างนี้


2. ผู้มีสิทธิลดราคาทุกประเภทและเด็ก ให้คิดค่าโดยสารอัตราพิเศษนี้

  ตารางแสดงอัตราค่าโดยสารอัตราพิเศษชั้น๒นั่งปรับอากาศ (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม )

ตารางแสดงอัตราค่าโดยสารพิเศษ ชั้น ๓

ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา ที่พ่วงในขบวนรถด่วน และรถเร็ว ทุกขบวนช่วงระหว่างสถานีกรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพ

ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา ที่พ่วงในขบวนรถด่วน และรถเร็ว ทุกขบวนช่วงระหว่างสถานีกรุงเทพ - แก่งคอย - กรุงเทพ

ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา ที่พ่วงในขบวนรถด่วน และรถเร็ว ทุกขบวนช่วงระหว่างสถานีกรุงเทพ - ราชบุรี - กรุงเทพ

ค่าโดยสารอัตราพิเศษรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา ที่พ่วงในขบวนรถด่วน และรถเร็ว ทุกขบวนช่วงระหว่างสถานีธนบุรี - ราชบุรี - ธนบุรี

สถานีกลางบางซื่อ