ค่าเช่ารถโดยสาร/รถประชุม

ค่าเช่ารถโดยสาร/รถประชุม

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย ปรับอัตราค่าเช่ารถโดยสารจัดเฉพาะ ตามใบแทรก 685 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564

 

 

 

การเช่ารถโดยสารเฉพาะคัน (พ่วงไปกับขบวนรถที่จัดเดินอยู่แล้ว) ตาม อนุมัติ ผวก. ลง 19 พ.ค.264 และ ใบแทรกที่ 685 เริ่มใช้งาน 1 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป    

  

การเช่ารถโดยสาร แบ่งเป็น  
1. การเช่ารถโดยสารเฉพาะคัน (พ่วงไปกับขบวนรถที่จัดเดินอยู่แล้ว)
2. การเช่าขบวนรถพิเศษ

ค่าใช้จ่ายการเช่ารถโดยสาร ประกอบด้วย
1. ค่าเช่ารถ  จำแนกเป็น การเช่าเที่ยวเดียว, ไปและกลับวันเดียว, ไปและกลับพักค้างคืน 
2. ค่าประกันความเสียหาย เท่ากับค่าเช่ารถทั้งหมด
3. ค่าพนักงานอำนวยความสะดวกและควบคุมเครื่องเสียง
4. ค่าเสียประโยชน์รอคอย กรณีเช่าไปกลับ /พักค้างคืน / ขบวนรถพิเศษ 


รายละเอียดการเช่ารถโดยสารเฉพาะคัน (พ่วงไปกับขบวนรถที่จัดเดินอยู่แล้ว)        

            
1. แจ้งความจำนงขอเช่าเป็นลายลักษณ์อักษร 
ยื่น หนังสือขอเช่าพร้อมวางเงินมัดจำร้อยละ 50 ของค่าเช่าทั้งหมด  ยื่นต่อหัวหน้ากองปฏิบัติการโดยสาร (ที่สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง)) หรือหัวหน้ากองปฏิบัติการเดินรถ ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ  ทั้งนี้ ยกเว้น ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหนังสือติดต่อขอเช่าเป็นทางการ จะผ่อนผันให้ไม่ต้องวางเงินมัดจำ 

2. การพิจารณาการเช่า
    2.1  กรณีอนุญาตการเช่า ผู้เช่าจะต้องชำระเงินค่าเช่า พร้อม *เงินประกันความเสียหาย ทั้งหมดเต็มจำนวน ภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับการอนุมัติการเช่าจากการรถไฟฯ  มิฉะนั้น จะยกเลิกการเช่าและริบเงินมัดจำที่วางไว้ทั้งหมด  สำหรับเงินมัดจำ ให้ผลักเข้าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่า 

 

* เงินประกันความเสียหาย  จะคิดเท่ากับค่าเช่าทั้งหมด โดยที่การรถไฟฯ จะคืนเงินประกันความเสียหายให้ผู้เช่าเต็มจำนวน เมื่อผู้เช่าส่งมอบรถและเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยที่ไม่ความชำรุดเสียหายใดเกิดขึ้น  ในทางกลับกัน หากผู้เช่าทำให้รถและเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ เกิดความชำรุดเสียหาย ผู้เช่ายินยอมให้การรถไฟฯ ริบเงินประกันที่วางไว้ทั้งหมดได้ทันที และจะคืนเงินส่วนที่เหลือหลังจากหักความชำรุดเสียหายตามจริงแล้ว อย่างไรก็ดี ในกรณีค่าความชำรุดเสียหายเกินกว่าเงินประกัน  การรถไฟฯ มีสิทธิเรียกร้องค่าชำรุดเสียหาย หรือนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามจริง
    
    2.2  กรณีไม่อนุญาตให้เช่าหรือไม่มีการจัดรถให้เช่า จะคืนเงินมัดจำให้ผู้เช่าต่อไป


3. การยกเลิกการเช่า หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
    3.1 ยกเลิกการเช่า   ยื่นหนังสือต่อหัวหน้ากองปฏิบัติการโดยสาร (ที่สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง) หรือหัวหน้ากองปฏิบัติการเดินรถ  แจ้งยกเลิกการเช่าก่อนวันเดินทาง ตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 50 ของค่าเช่า  อย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่าคันละ 800 บาท    หากพ้นกำหนดดังกล่าว การรถไฟฯ จะไม่คืนค่าเช่าให้

    3.2 การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 1 ครั้ง 
          ยื่นหนังสือแจ้ง ในวันทำงานปกติอย่างน้อย 5 วันก่อนเดินทาง  ยื่นต่อหัวหน้ากองปฏิบัติการโดยสาร (ที่สถานีกรุงเทพ(หัวลำโพง)) หรือ หัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต   ผู้เช่าจะต้องเสียค่าธรรมเนียม ครั้งละ 1,600 บาทต่อ 1 คัน


4. การคิดค่าเสียประโยชน์รอคอย 
          กรณีการเช่าไปและกลับ การรถไฟฯ จะให้รถรอไว้รับกลับ ณ สถานีปลายทางได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง  นับจากเวลาที่ขบวนรถถึงตามประกาศเดินรถโดยไม่คิดค่าเสียเวลาในการหาประโยชน์ แต่ถ้าหากรอเกิน 24 ชั่วโมง การรถไฟฯจะคิดค่าเสียประโยชน์สำหรับเวลาที่เกินตามที่กำหนด ทั้งนี้ เศษของ 24 ชั่วโมงให้นับเป็น 24 ชั่วโมง

 

หมายเหตุ  
1.  เป็นข้อความที่สรุปจากอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 19 พ.ค.2564 ท้ายหนังสือ รฟ.ดส.1000/680/2564 ลง 6 พ.ค.2564  เรื่องขออนุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าเช่ารถ บจพ.ป., รถ  บปช.ป. และปรับปรุงใบแทรกที่ 666 ในกฏข้อบังคับว่าด้วยระเบียบการบรรทุกส่งผู้โดยสารและสัมภารฯ  เล่ม 2 พ.ศ. 2569  หากไม่ชัดเจน สามารถตรวจสอบจากอนุมัติ
2. ค่าเช่ารถยังไม่รวม ค่าเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและควบคุมเครื่องเสียง รวมได้ไม่เกิน 2 คัน ไปและกลับ จำนวน 1,500 บาทต่อคนต่อเที่ยว