ประเภทรถโดยสาร

ประเภทรถโดยสาร

ประเภทรถโดยสาร

การรถไฟฯ จัดพ่วงตู้รถโดยสารชั้นที่ 1 , ชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3 ไปกับขบวนรถ โดยแต่ละขบวนรถจะพ่วงตู้ตามประเภทของขบวรรถ (รถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา) ซึ่งแต่ละประเภทตู้รถโดยสารจะมีค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่แตกต่างกัน
 
1. รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 1 ปรับอากาศ ( บนอ.ป. )
Air-conditioned First Class Day & Night Coach
 
ชนิดรถ รถโบกี้นั่งและนอนชั่นที่ 1 ปรับอากาศ
อักษรย่อ บนอ.ป.
จำนวนที่ 24 ที่
ลักษณะภายในรถ แบ่งเป็นห้อง ห้องละ 2 ที่ ( เตียงบน , เตียงล่าง )
ลักษณะภายในรถ ( รวม 12 ห้อง , 24 ที่ )
 
 
ให้บริการขบวนรถด่วน และขบวนรถด่วนพิเศษ ดังนี้
ลำดับ
เลขขบวน
เที่ยวไป
ประเภทรถ
ต้นทาง - ปลายทาง
เลขขบวน
เที่ยวกลับ
1
9
ด่วนพิเศษ "อุตราวิถี"
กรุงเทพ - เชียงใหม่
10
2
13
ด่วนพิเศษ
กรุงเทพ - เชียงใหม่
14
3
31
ด่วนพิเศษ "ทักษิณารัถย์"
กรุงเทพ - ชุมทางหาดใหญ่
32
4
37
ด่วนพิเศษ "ทักษิณ"
กรุงเทพ - สุไหงโกลก
38
5
23
ด่วนพิเศษ "อีสานวัฒนา"
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
24
6
67
ด่วน
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
68
7
25
ด่วนพิเศษ "อีสานมรรคา"
กรุงเทพ - หนองคาย
26
8
83
ด่วน
กรุงเทพ - ตรัง
84
9
85
ด่วน
กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช
86

 
2. รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 ปรับอากาศ ( บนท.ป.)
Air-conditioned Second Class Day & Night Coach
 
ชนิดรถ รถโบกี้นั่งและนอนชั่นที่ 2 ปรับอากาศ
อักษรย่อ บนท.ป.
จำนวนที่ 40 ที่
ลักษณะภายในรถ ชนิด 40 ที่ ( เตียงบน 20 ที่ , เตียงล่าง 20 ที่ )
  ชนิด 36 ที่ ( เตียงบน 18 ที่ , เตียงล่าง 18 ที่ )


 
ให้บริการขบวนรถเร็ว , ขบวนรถด่วน และขบวนรถด่วนพิเศษ ดังนี้
ลำดับ
เลขขบวน
เที่ยวไป
ประเภทรถ
ต้นทาง - ปลายทาง
ชนิดรถที่นั่ง
เลขขบวน
เที่ยวกลับ
1
9
ด่วนพิเศษ "อุตราวิถี"
กรุงเทพ - เชียงใหม่
36/40 CNR
10
2
13
ด่วนพิเศษ
กรุงเทพ - เชียงใหม่
40
14
3
31
ด่วนพิเศษ "ทักษิณารัถย์"
กรุงเทพ - ชุมทางหาดใหญ่
36/40 CNR
32
4
37
ด่วนพิเศษ "ทักษิณ"
กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก
40
38
5
51
ด่วน
กรุงเทพ - เชียงใหม่
36
52
6
23,
67
ด่วนพิเศษ "อีสานวัฒนา",
ด่วน
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
36/40 CNR
24 ,
68
7
25
ด่วนพิเศษ "อีสานมรรคา"
กรุงเทพ - หนองคาย
36/40 CNR
26
8
83
ด่วน
กรุงเทพ - ตรัง
40 แดวู
84
9
85
ด่วน
กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช
40 แดวู
86
10
107
เร็ว
กรุงเทพ - เด่นชัย
36
108
11
167
เร็ว
กรุงเทพ - กันตัง
36
168
12
169
เร็ว
กรุงเทพ - ยะลา
36
170
13
171
เร็ว
กรุงเทพ - สุไหลโกลก
36
172
14
173
เร็ว
กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช
36
174

 
3. รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 ( บนท.)
Bogie Second Class Day & Night Coach
 
 
ชนิดรถ รถโบกี้นั่งและนอนชั่นที่ 2
อักษรย่อ บนท.
จำนวนที่ 32 ที่ , 36 ที่
ลักษณะภายในรถ ชนิด 32 ที่ ( เตียงบน 16 ที่ , เตียงล่าง 16 ที่ )
ชนิด 36 ที่ ( เตียงบน 18 ที่ , เตียงล่าง 18 ที่ )
 
 

ให้บริการขบวนรถเร็ว และขบวนรถด่วน ดังนี้
ลำดับ
เลขขบวน
เที่ยวไป
ประเภทรถ
ต้นทาง - ปลายทาง
ชนิดรถที่นั่ง
เลขขบวน
เที่ยวกลับ
1
51
ด่วน
กรุงเทพ - เชียงใหม่ 
32
52
2
107
เร็ว
กรุงเทพ - เด่นชัย
32
108
3
109
เร็ว
กรุงเทพ - เชียงใหม่
32
52
4
167
เร็ว
กรุงเทพ - กันตัง
32
168
5
169
เร็ว
กรุงเทพ - ยะลา
32
170
6
171
เร็ว
กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก
32
172
7
173
เร็ว
กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช
32
174
8
139
เร็ว
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
32
140

 
4. รถโบกี้ชั้นที่ 2 ปรับอากาศ ( บชท.ป.)
Air-conditioned Bogie Second Class Carriage
 
ชนิดรถ รถโบกี้ชั้นที่ 2 ปรับอากาศ วีลแชร์
อักษรย่อ บชท.ป 30
จำนวนที่ 30 ที่
ลักษณะภายในรถ แบ่งที่นั่งคู่ และที่นั่งเดี่ยว รองรับผู้โดยสารที่ใช้วีลแชร์
 
 

มีให้บริการขบวนรถด่วน ดังนี้
ลำดับ
เลขขบวน
เที่ยวไป
ประเภทรถ
ต้นทาง - ปลายทาง
ชนิดรถที่นั่ง
เลขขบวน
เที่ยวกลับ
1
83
ด่วน
กรุงเทพ - ตรัง
30 (วีลแชร์)
84
2
85
ด่วน
กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช
30 (วีลแชร์)
86

 
5. รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศ ( กซข.ป. , กซม.ป.)
Air-conditioned Power Diesel Railcar
( With Driving Cab , Non Driving Cab )
 
ชนิดรถ รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศมีห้องขับ
อักษรย่อ กซม.ป. กซข.ป.
จำนวนที่ รถรุ่น Sprinter และ Daewoo จำนวน 64/72/76 ที่
รถรุ่น ATR จำนวน 62 ที่
ลักษณะภายในรถ เป็นรถนั่งปรับอากาศ เบาะสามารถปรับเอนได้

ให้บริการขบวนรถเร็ว , ขบวนรถด่วน และขบวนรถด่วนพิเศษ ดังนี้
ลำดับ
เลขขบวน
เที่ยวไป
ประเภทรถ
ต้นทาง - ปลายทาง
ชนิดรถที่นั่ง
เลขขบวน
เที่ยวกลับ
1
3
ด่วนพิเศษ
กรุงเทพ - สวรรคโลก - ศิลาอาสน์
Sprinter
4
2
7
ด่วนพิเศษ
กรุงเทพ - เชียงใหม่
Daewoo
8
3
21
ด่วนพิเศษ
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
Daewoo
22
4
43
ด่วนพิเศษ
กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี
Daewoo
44
5
39
ด่วนพิเศษ
กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี
Daewoo
40
6
41
ด่วนพิเศษ
กรุงเทพ - ยะลา
Daewoo
42
7
71
ด่วน
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
ATR
72
8
75
ด่วน
กรุงเทพ - หนองคาย
ATR
78
9
77
ด่วน
กรุงเทพ - หนองคาย
ATR
76
10
105
เร็ว
กรุงเทพ - ศิลาอาสน์
ATR
106

 
6. รถโบกี้ชั้นที่ 2 ( บชท. )
Bogie Second Class Carriage
ชนิดรถ รถโบกี้ชั้นที่ 2
อักษรย่อ บชท.
จำนวนที่ 48 ที่นั่ง
ลักษณะภายในรถ เป็นรถนั่ง เบาะสามารถปรับเอนได้
 
 

ให้บริการขบวนรถเร็ว , ขบวนรถด่วน และขบวนรถด่วนพิเศษ ดังนี้
ลำดับ
เลขขบวน
เที่ยวไป
ประเภทรถ
ต้นทาง - ปลายทาง
เลขขบวน
เที่ยวกลับ
สายเหนือ
1
51
ด่วน
กรุงเทพ - เชียงใหม่
52
2
109
เร็ว
กรุงเทพ - เชียงใหม่
102
สายใต้
1
37
ด่วนพิเศษ "ทักษิณ"
กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก
38
2
83
ด่วน
กรุงเทพ - ตรัง
84
3
85
ด่วน
กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช
85
4
167
เร็ว
กรุงเทพ - กันตัง
168
5
169
เร็ว
กรุงเทพ - ยะลา
170
6
171
เร็ว
กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก
172
7
173
เร็ว
กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช
174
สายตะวันออกเฉียงเหนือ
1
67
ด่วน
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
68
2
135
เร็ว
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
140
3 139 เร็ว กรุงเทพ - อุบลราชธานี 146
4 145 เร็ว กรุงเทพ - อุบลราชธานี 136

 
7. รถโบกี้ชั้นที่ 2 และ 3 ติดกัน ( บสส. )
Bogie Second & Third Class Carriage

 
ชนิดรถ รถโบกี้ชั้นที่ 2 - 3 ติดกัน
อักษรย่อ บสส.
จำนวนที่ ชั้นที่ 2 จำนวน 20 ที่ และ ชั้นที่ 3 จำนวน 40 ที่
ลักษณะภายในรถ ภายในตู้รถโดยสารจะมีที่นั่ง 2 ประเภท โดยแบ่งครึ่งตู้สำหรับชั้นที่ 2 และอีกครึ่งตู้เป็นชั้นที่ 3
 
 

ให้บริการขบวนรถเร็ว , ขบวนรถด่วน และขบวนรถด่วนพิเศษ ดังนี้
ลำดับ
เลขขบวน
เที่ยวไป
ประเภทรถ
ต้นทาง - ปลายทาง
เลขขบวน
เที่ยวกลับ
1
107
เร็ว
กรุงเทพ - เด่นชัย
112
2
111
เร็ว
กรุงเทพ - เด่นชัย
108
3
139
เร็ว
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
146
4
141
เร็ว
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
142
5
145
เร็ว
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
136

 
8. รถกำลังดีเซลราง ( กซข. )
Bogie Power Diesel Railcar
   
ชนิดรถ รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ
อักษรย่อ กซม. กซข.
จำนวนที่ 74 ที่
 
 


ให้บริการขบวนรถเร็ว , ขบวนรถด่วน และขบวนรถด่วนพิเศษ ดังนี้
ลำดับ
เลขขบวน
เที่ยวไป
ประเภทรถ
ต้นทาง - ปลายทาง
ชนิดรถที่นั่ง
เลขขบวน
เที่ยวกลับ
1
75
ด่วนพิเศษ
กรุงเทพ - หนองคาย
74
78
2
77
ด่วนพิเศษ
กรุงเทพ - หนองคาย
74
76
3
105
เร็ว
กรุงเทพ - ศิลาอาสน์
74
106
4
207
ธรรมดา
กรุงเทพ - นครสวรรค์
74
208
5
261
ธรรมดา
กรุงเทพ - หัวหิน
74
262
6
355
ชานเมือง
กรุงเทพ - สุพรรณบุรี
74
356

 
9. รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.)
Bogie Third Class Carriage
ชนิดรถ รถปรับอากาศชั้นที่ 3
อักษรย่อ บชส.
จำนวนที่ 76 ที่
ให้บริการขบวนรถธรรมดาทุกขบวน และ ขบวนรถเร็ว , ขบวนรถด่วน และขบวนรถด่วนพิเศษ ดังนี้
ลำดับ
เลขขบวน
เที่ยวไป
ประเภทรถ
ต้นทาง - ปลายทาง
เลขขบวน
เที่ยวกลับ
สายเหนือ
1
51
ด่วน
กรุงเทพ - เชียงใหม่
52
3
107
เร็ว
กรุงเทพ - เด่นชัย
112
4
109
เร็ว
กรุงเทพ - เชียงใหม่
102
5
111
เร็ว
กรุงเทพ - เด่นชัย
108
สายใต้
1
37
ด่วนพิเศษ "ทักษิณ"
กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก
38
2
83
ด่วน
กรุงเทพ - ตรัง
84
3
85
ด่วน
กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช
85
4
167
เร็ว
กรุงเทพ - กันตัง
168
5
169
เร็ว
กรุงเทพ - ยะลา
170
6
171
เร็ว
กรุงเทพ - สุไหงโกลก
172
7
173
เร็ว
กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช
174
สายตะวันออกเฉียงเหนือ
1
67
ด่วน
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
68
2
133
เร็ว
กรุงเทพ - หนองคาย
138
3
135
เร็ว
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
140
4
139
เร็ว
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
136
5
141
เร็ว
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
142
6
145
เร็ว
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
146
สถานีกลางบางซื่อ