ย่านกองเก็บสินค้า (Container Yard: CY)

ย่านกองเก็บสินค้า (Container Yard: CY)

แผน Container Yard: CY ในปัจจุบัน 20 แห่ง

 

แผนพัฒนา Container Yard: 34 แห่งทั่วประเทศ

หมายเหตุ: จำนวนย่านกองเก็บสินค้า (Container Yard: CY) เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม