แผนผังเว็บไซต์ ( Sitemap )

แผนผังเว็บไซต์
 รู้จักการรถไฟ
   — รู้จักการรถไฟ
      > ประวัติ รฟท.
      > กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
      > วิสัยทัศน์พันธกิจ
      > โครงสร้างการรถไฟ
      > อำนาจหน้าที่
      > แผนวิสาหกิจประจำปี
      > รายงานประจำปี
      > การดำเนินงาน
      > รางวัลแห่งความมุ่งมั่น
      > การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      >การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      >การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   — ผู้บริหารระดับสูง
      > คณะกรรมการ รฟท.
      > ผู้บริหาร รฟท.
      > ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม
      > กรรมการตรวจสอบการรถไฟ
      > คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ
      > ทำเนียบผู้บริหาร
   — โครงการต่างๆของการรถไฟ
      >โครงการก่อสร้างทางคู่ มาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ
      >โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ - หนองคาย (ระยะที่ 2 นครราชสีมา - หนองคาย)
      >โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 ระยอง-จันทบุรี-ตราด
      >โครงการรถไฟความเร็วสูง 3 สนามบิน
      >โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม-ชุมพร
      >โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ
      >ระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)
   — ธรรมาภิบาล
      > ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
      > การกำกับดูแลกิจการที่ดี
      > นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส
      > มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
      >การจัดการเรื่องร้องเรียน
      > CG/CSR ACTIVITY
      > แผน/ผล สถิติ และการประเมินความเสี่ยง
      > การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
      >ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) การรถไฟแห่งประเทศไทย
 การให้บริการ
   — ด้านการโดยสาร
      > ตั๋วโดยสาร
      > ค่าโดยสารอัตราพิเศษ
      > ค่าธรรมเนียม
      > ประเภทขบวนรถ
      > ชนิดรถโดยสาร
      > หีบห่อวัตถุ
      > สัมภาระ
      > ค่าเช่ารถโดยสาร/รถประชุม
      > สำรองที่นั่ง Online
      > บริการรับ-ส่งสินค้าถึงบ้าน
      > ขบวนรถยอดนิยม
      > ท่องเที่ยวทางรถไฟ
      >รถโดยสารรุ่นใหม่สำหรับบริการเชิงพาณิชย์ จำนวน 115 คัน
   — ด้านสินค้า
      > กลุ่มสินค้าคอนเทนเนอร์
      > กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
      > กลุ่มสินค้าเทกอง สินค้าทั่วไป และราชการ
      > ย่านกองเก็บสินค้า (Container Yard: CY)
      > ติดต่อฝ่ายบริการสินค้า
   — ด้านการเดินรถ
      >ระบบติดตามขบวนรถ
      > คู่มือด้านการปฏิบัติงานและการบริการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
      > สถานะการเดินรถ (ช่วง Covid-19 ระบาด)
   — ด้านบริหารทรัพย์สิน
      >ระบบฐานข้อมูลที่ดิน Non-Core Business